Actief pluralisme binnen een Waardige Samenleving

11 09 2009

25/11/2009 18:17   em prof UGent   Frank Roels
Dit is een reactie op JL 1711. De maatschappelijke tegenstelling tussen vrijzinnige humanistenkatholieken vs christenen behoort niet tot het verleden. Zeker niet in Spanje waar de bisschoppen onlangs de communie gaan weigeren wie voor de nieuwe wet op abortus stemt, of abortus zou toepassen. Zeker niet in de VS vele diverse christenen, niet bij Tony Blair die naar de paus trok zodra hij premier-af was ik denk: ging hij als nieuwbakken katholiek biechten voor de doden die hij in Irak op zijn geweten heeft?. In Zuid-Itali, Latijns-Amerika, de Philippijnen, Afrika…De paus weet hoe we AIDS moeten bestrijden: onthouding, geen condomen. In Vlaanderen gaat de strijd tussen gemeenschapsonderwijs en vrije net verder, om het aantal leerlingen en om de poen. Nu er bespaard wordt in het onderwijs, heeft Mieke van Hecke gepleit voor verhoging van de maximumfactuur, d.w.z. het bedrag dat bemiddelde ouders mogen betalen voor buitenschoolse acitiviteiten. Zelfs het hoofddoekendebat heeft te maken met GO vs vrije net: de twee athenea in Antwerpen waren concentratiescholen geworden omdat zij als enige de leerlingen uit migrantengezinnen vlot toelieten – in het katholieke net zijn dezen grote uitzonderingen. Ook is de opleiding in het katholieke net niet pluralistisch, want alleen katholieke godsdienst; mogen we daar even aan herinneren? Op een ander terrein overheerst opnieuw de katholieke zuil: de ziekenhuizen, ouderlingenzorg, jeugdverenigingen en kringen allerhande. Hoe zit het daar met de toepassing van de eutanasie-wetgeving? De K.U.L is geassocieerd met bijna alle hogescholen in Vlaanderen, en met vele ziekenhuizen; dit bepaalt mede hun benoemingspolitiek en beleid. De VUB overleeft maar heeft het financieel moeilijk omdat de financieringsmechanismen de grote universiteiten bevoordeligen. Vernieuwing aan de VUB wordt meteen gekopieerd door Leuven. Dit alles betekent niet dat wij als vrijzinnigen voortdurend moeten ruzie zoeken met de katholieken: dat is vernederend en contra-productief. We moeten met ALLE gelovigen samenwerken indien we gemeenschappelijke doelen kunnen onderschrijven: vrede, tegen de armoede, gelijke kansen, solidariteit, rechtvaardigheid. Gesprekken over typische levensbeschouwelijke thema’s zijn veel moeilijker, en zullen meestal in het beste geval uitmonden in: ieder zijn waarheid en vrije keuze.

17/11/2009 17:12   solidariteit en respect voor iedereen SAMEN   JL
Die verdraagzaamheid die ik ook dacht te kennen vanuit het Willemsfonds lijkt mij wat zoek in het artikel sporen naar een waardige samenleving. Enerzijds lees ik de algemeen ervaren nood aan meer profilering van de georganiseerde vrijzinnigheid brengt ook met zich mee dat er een duidelijke verhouding moet gezocht worden met andere levensbeschouwingen in de geest van een actief pluralisme van onze hedendaagse samenleving. Ik ben het hiermee volledig eens, daarom noem ik mezelf ook een humanist als slaag ik er niet altijd in één te zijn Anderzijds lees ik dan: het dynamisch vrijzinnig humanisme biedt immers een open kader waarin kritische vragen gesteld worden in plaats van statische dogma’s van o.a. de boekgodsdiensten die absolute waarden opleggen. Ik zou toch durven stellen dat die statige dogma’s van boekgodsdiensten binnen de christelijk-katholieke traditie allang voorbij zijn.Ook daar is, zeker aan de basis, plaats voor gesprek, overleg, een samen zoeken naar,een begrijpen vooral en een plaatsen in een juiste exegetische wetenschappelijke context. Mijn zeer eigen persoonlijke poging tot christelijke oriëntering is nooit een hindernis geweest om andere geesten aan te trekken, laat staan te verenigen. Persoonlijk heb ik er geen enkele moeite mee om voorzitter te zijn van een open vld-afdeling waar ik heel wat verlichte denkerskan verzamelen, de ene al niet of minder gelovig dan de andere. Het gaat om het verenigen van verdraagzame mensen, los van hun persoonlijke levensoriëntering. Moet een voorzitter van een open vld afdeling die lid is van het Willemsfonds per sé een vrijzinnig humanist zijn? Ik stel het nog concreter: moet ik als lid van het Willemsfonds de fakkel op de achterruit van mijn auto kleven? Ligt deze discussie niet al tientallen jaren achter ons? In die zin verwondert mij de volgende zin uit het artikel: Zelfs al leeft er bij sommigen angst voor islamisering van onze samenleving nu we ons stilaan losgemaakt hebben van het juk van het katholicisme. Gelukkig lezen we verder dat de georganiseerde vrijzinnigheid haar boodschap van dialoog zoeken duidelijker en luider zal brengen. Ik mag dus hopen dat dit ook naar het christelijk humanisme toe het geval zal zijn. Ook de zin: als we diversiteit willen behouden, moeten we tegenwerkende krachten bestrijden. Zelf ben in nogal voorstander van de vrije, open, democratische, participatieve en vooral communicatieve structuur waar niet wordt gepraat in termen van zij en wij. Ik verkies het woord SAMEN. Bij het doornemen van genoemde artikels voel ik echter tenzij ik verkeerd lees een gevaar voor opflakkering van een oude vete die door een vernieuwde drang naar profilering binnen het vrijzinnig humanisme opnieuw de kop zou kunnen opsteken. Mijn lidmaatschap van het Willemsfonds is er één uit solidariteit en respect voor alle mensen los van hun persoonlijke filosofische levenskeuze. Ik dacht dat ik hetzelfde kon verwachten van mijn medeleden. Vandaar dus een paar geformuleerde bedenkingen.

05/10/2009 14:50   luisteren naar onszelf   dv
Eenzelfde gevoel van zinvolle aanzet zonder kordate consequentie bekroop me tijdens de lectuur van de slotparagraaf over het Actieve pluralisme. De discussie gaat inderdaad over de vraag of het humanisme zijn eigen idealen luider en duidelijker moet uitdragen. Het is de vraag van elke levensbeschouwing: het christendom en de islam kiezen voor de bekeringsijver, het boeddhisme niet. Daar is de leer eerder een uitnodiging dan een oproep. Waar situeert het vrijzinnig humanisme zich? De tijd van een volstrekt passieve houding is allicht voorbij, dan trekt men alleen maar toevallige passanten. Maar een veel actievere opstelling riskeert ideologische agressie die hovaardig verkondigt wat anderen moeten doen en er niet voor terugdienst particuliere waarden op te leggen als universele beginselen. Dat kan ten langen leste zelfs wrevel en afkeer bij de tegenpartij opwekken. Gelukkig ligt er tussen passief afwachten en agressief promoten een gulden middenweg: die van het assertief opkomen voor de waarden die ons dierbaar zijn. En dat opkomen kan geschieden op een manier die anderen in hun waarde laat, maar ook onszelf en onze eigen geschiedenis in onze waarde laat. Dialoog begint ook met te luisteren naar onszelf.

17/09/2009 15:31   onderwijs   ap
Wat onderwijsidee betreft een bedenking: ik hoor dat her en der ouders opstaan die hun kinderen elk jaar of om de twee jaar een andere godsdienst laten volgen dus een jaartje katholieke godsdienst, een jaar islam, een jaar zedenleer, een jaar jodendom, enzovoort. Op dit moment is dat geen gemakkelijke aanpak en de scholen zijn er ook al niet blij mee.

04/08/2009 15:27 synthese focusgroepen voorjaar 2009 pn
Het Vrijzinnig Humanisme dat essentieel een open geest voorstaat moet een voortrekkersrol spelen in dialogen met andere
levensbeschouwingen. Het beeld van de mens in de context van de wereld staat uiteraard ter discussie. Levensbeschouwingen zijn niet genetisch bepaald maar aangeleerd in een gegeven tijdsgebonden maatschappelijke context. Er wordt gepleit voor een redelijke tolerantie, met de kanttekening dat dit een luxe is die je je kan veroorloven als je in een welvarende samenleving woont. Zelfs al leeft er bij sommigen angst voor islamisering van onze samenleving nu we ons stilaan los ge-maakt hebben van het juk van het katholicisme, moet de georganiseerde vrijzinnigheid de boodschap dat ze altijd naar dialoog zoekt luider en duidelijker brengen. Alleen levensbeschouwingen die het be-staan, de beleving en de praktijk van andere levensbeschouwingen begrijpen, aanvaarden en respec-teren, bieden de mogelijkheid waardig samen te leven. Vrijzinnig-humanisten kunnen hierbij een voor-beeldfunctie uitoefenen aangezien hun ethiek gebaseerd is op reflectie en vrije keuze. Verschillen aanvaarden, elkaar erkennen en mekaar inspireren is een voorwaarde voor vrij onderzoek maar ook om tot menselijke verbondenheid te komen. Leven zonder verschillen is ook in de natuur onmogelijk. Maar als we diversiteit willen behouden, moeten we ook tegenwerkende krachten bestrijden. Overhe-den mogen geen enkele levensbeschouwelijke stroming boven een andere stellen, ook niet in een tolerante praktijk. De vraag wordt in meerdere focusgroepen gesteld of in het onderwijs de verschillende vakken levens-beschouwing niet zouden moeten vervangen worden door filosofie om samen tot dynamische, genu-anceerde oplossingen te komen. Dialoog impliceert ook discussie, zelfkritiek en flexibiliteit.

16/02/2009 16:03   ZELFBESCHIKKING – Ik geloof in de mens, niet in god   VM
Een vrijzinnig humanist probeert zelf zijn leven zin te geven zonder beroep te doen op hogere machten die dicteren hoe te leven. Hij is verantwoordelijk voor de keuzes die hij in zijn leven maakt. Dit vereist evenwel een duidelijke scheiding tussen religieuze levensbeschouwing en het gemeenschappelijk referentiekader van waarden van onze samenleving.Een vrijzinnig-humanist heeft geen pasklaar antwoord op ieder probleem. In iedere specifieke situatie burenruzie, culturele tegenstellingen, euthanasie, opwarming van de aarde, de wereldwijde energieproblematiek, hongersnood, rampen, tracht hij het goede zelf te bepalen en na te streven.

16/02/2009 16:00   OPENHEID – Verandering schrikt mij niet af   VM
De wereld veranderd voortdurend en snel. Hoe ga ik daar mee om? Met een onbevangen houding!Een vrijzinnig humanist is nieuwsgierig en wil leren. Hij luistert naar anderen zonder zijn eigen principes uit het oog te verliezen. Van die andere verwacht hij dan ook eenzelfde respect en luisterbereidheid. Ieder gesloten extremisme zal hij bestrijden. Eerder dan zich er angstvallig voor af te sluiten zal de vrijzinnig-humanist maatschappelijke veranderingen kritisch onderzoeken. Hij zal nadenken over de mogelijke gevolgen voor mens en milieu energiecrisis, religieus extremisme, en zal ze in een open dialoog bespreken met anderen. Het blijft hierbij niet allen bij vrij denken en praten, een vrijzinnig humanist voegt de daad bij het woord!

05/02/2009 11:58   pluralisme   PN
groot gelijkvoor de volgende fase én voor het denkfeest op 18 november zullen we in een breder pluralistisch platform denken, overleggen en werken

02/02/2009 13:27   Andere levensbeschouwingen   JDV
Ik vraag me af waarom we geen contact of samen zoekenvoorzien met andere levensbeschouwingen rond deze erg belangrijke actie naar een waardige samenleving. Als elke levensbeschouwing dit op zijn eigen eilandje uitwerkt komen we er gegarandeerd niet. Ik begrijp nog dat de start per groep levensbeschouwing wordt genomen … maar in het project moet een fase zitten die toelaat over de muren uit te stijgen. Het staat me een beetje tegen dat we dit soort positieve acties telkens in ons eigen hokje moeten uitvoeren …