Euthanasiewet uitbreiden naar minderjarigen!

16 07 2010

Onderzoekers van het Bioethics Institute van de UGent en de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB ondervroegen over een periode van 1,5 jaar alle artsen die in Vlaanderen met het overlijden van een minderjarige geconfronteerd werden. In 36 procent van alle sterfgevallen bleek dat één of meerdere beslissingen werden genomen die het levenseinde kunnen bespoedigen, zoals het stopzetten van behandelingen of het opdrijven van pijnmedicatie. Opvallend was dat er in 8 procent van alle sterfgevallen (1 op 12) een middel werd toegediend met het uitdrukkelijke doel het leven van het kind te beëindigen. Dat is dubbel zoveel als bij volwassenen. Meestal gebeurde dat heel kort voor het verwachte overlijden en bij patiënten zonder enig uitzicht op verbetering. In drie kwart van de gevallen verzochten de ouders om de levensbeëindiging. De helft van de bewuste minderjarigen was jonger dan zes.

Opvallend was dat er in geen enkel geval een uitdrukkelijk verzoek van de minderjarige patiënt zelf aan voorafging. Dit betekent dus dat men officieel niet kan spreken over euthanasie, omdat er volgens de Belgische euthanasiewet pas sprake kan zijn van euthanasie als levensbeëindiging gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

Het is voor het eerst dat er voor Vlaanderen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn rond het voorkomen van levensbeëindiging bij kinderen. Deze cijfers kunnen helpen om het maatschappelijke en politieke debat te onderbouwen, dat in het verleden al geleid heeft tot verschillende wetsvoorstellen betreffende een uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen.
De onderzoekers pleiten voor een voortzetting en verbreding van het debat rond levensbeëindiging bij kinderen, met bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van de minderjarigen zelf. Verder is er nood aan meer onderzoek om beter te begrijpen waarom Vlaamse artsen zich vaak genoodzaakt zien om het leven van een minderjarige patiënt te beëindigen.

Eerder was al uit het onderzoek gebleken dat zo’n 68% van de artsen die in 2007 en 2008 het overlijden van een minderjarige hebben vastgesteld, wil dat de euthanasiewet wordt uitgebreid naar minderjarigen. Ook Vlaamse jongeren tussen elf en achttien mochten hun mening over de kwestie geven: 60% vindt euthanasie aanvaardbaar als het gebeurt op vraag van een terminaal zieke, minderjarige patiënt.

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vindt het thema in ieder geval te belangrijk om in de grijze zone te laten en wil graag ijveren voor een uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen.

De betrokken onderzoekers:

Geert Pousset
Prof. Freddy Mortier

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap