Waarom weer die Bijbel in de klas?

31 05 2010

De Nederlandse dichter Lucebert schreef ooit de onsterfelijke versregel: “Alles van waarde is weerloos.” De gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting, het recht op abortus en euthanasie,… Ze zijn verworven, maar zijn ze ook weerloos? Er moet alleszins nog dagelijks voor gevochten worden. Dat wordt nogmaals pijnlijk duidelijk in Italië. Daar heeft het ministerie van Onderwijs zopas beslist om vanaf volgend schooljaar de Bijbel tot verplichte leerstof te maken. Eerst via proefprojecten, later verplichte koek. Niet zozeer tijdens het vaste uur ‘religie’, maar tijdens de vakken kunst, geschiedenis en Italiaans. Geïnspireerd door de foute redenering dat de wortels van onze westerse beschaving christelijk zijn. Dit klopt natuurlijk niet. Het meest eenvoudige voorbeeld om dit aan te tonen is de Gulden Regel. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. De wortels van deze regel zijn eeuwenoud en niet christelijk. Zelfs niet westers. Confucius in de 6de eeuw voor Christus – ik gebruik opzettelijk de term ‘voor Christus’ –, de Tao Te Tsjing in de 6de eeuw voor Christus, de Griekse denker Isocrates in de 5de eeuw voor Christus: ze gebruikten allen de Gulden Regel om hun denken te funderen. De wortels van onze beschaving zijn Grieks-humanistisch en ook oosters, dankzij de vruchtbare ontmoetingen van Griekse en oosterse denkers in Klein-Azië, lang voor er van het christendom sprake was. Waarmee ik de christelijke bijdrage aan onze cultuur- en ideeëngeschiedenis niet wil negeren. Men moet wel bereid zijn de blik te verruimen, men moet een beetje verder durven kijken dan de eigen kring van gelijkgezinden.

Uiteraard kan het geen kwaad om in de opvoeding van kinderen af en toe eens een verhaaltje, sprookje of parabeltje op te diepen. Dus ook eens iets uit de Bijbel of waarom niet de Mahabharatha. Het kan best educatief zijn. Wat men in Italië echter gaat proberen, lijkt meer op indoctrinatie dan op informatie. En daarvoor zijn scholen niet bedoeld. Het zou de Italiaanse studenten meer bijbrengen moesten ze tijdens de lessen kennismaken met een breed gamma aan filosofische en levensbeschouwelijke ideeën.

Steeds opnieuw merken we dat bepaalde godsdiensten het niet kunnen laten afbreuk te doen aan de verworvenheden van de secularisering. Lucebert had volgens mij ongelijk. Niet alles van waarde is weerloos, je moet alleen beseffen dat niet alles eeuwig verworven is. In Italië zet men nu een stap achteruit, hopelijk blijft Europa waakzaam en weerbaar.

Björn Siffer
Woordvoerder Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)


Acties

Information

7 responses

31 05 2010
Michel Ackaert

Net terug van een boeiende reis naar Israel (Palestina) met aandacht voor alles wat daar zoal het dagelijkse leven beheerst en onmogelijk maakt. (religie, Palestijnse kwestie, onverdraagzaamheid, militarisme, arrogantie, kortzichtigheid enz…)
Heb een veel beter idee dan verplichte bijbelverhaaltjes en/of studie.
-Een leuk schoolreisje naar het ‘Heilig’ land-.
Ben je na die overdosis godsdienstwaanzin meteen voor eeuwig en één dag verlost van het fenomeen godsdienst.
Zoiets als die puber die in het geniep een sigaretje opsteekt. Een gans pakje laten roken dan doet hij het nooit meer.
Wel eventjes afwachten totdat dat zopas opgestart oorlogje voorbij is!

31 05 2010
Inge

Ik zie het graag gebeuren allemaal: vlammende teksten over hoe die “katholieken” onze vrijheden inperken. Laat mij toe een andere realiteit te schetsen. Mijn kind volgt zedenleer op school. Zelf ben ik altijd vrijzinnig opgevoed, zelfs gaan studeren aan de VUB. En dan moet ik nu vaststellen dat mijn kind regelmatig (al dan niet met de toestemming van de juf zedenleer) in de les islam belandt of gewoon samen met de les islam levensbeschouwelijke vorming krijgt. Inderdaad moest men hem in de les godsdienst zetten, dan zou men moord en brand schreeuwen. Nu moet ik meer open staan voor andere culturen en dit allemaal lijdzaam ondergaan. Ik weet niet van waar het echte gevaar komt: van die katholieken of van die vrijzinnigen die niet staan voor wat ze eigenlijk zijn.

31 05 2010
Yvan Brys

Zeer interessant, maar waarom wordt de rol van de moslims in deze niet vermeld? Volgens mij was heel die prachtige beschaving gewoon nooit tot bij ons geraakt zonder de Arabieren. En voeg bij ‘De gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting, het recht op abortus en euthanasie,… ‘ ook maar het recht op gelijke behandeling ongeacht ras, godsdienst en culturele achtergrond toe. Want dat is nog helemaal niet verworven.
Interessante bijdrage over racisme:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2010/05/27/hedendaags-racisme-een-mengvorm-die-verheldering-verlangt/

31 05 2010
camp jonny

Bewonderenswaardig hoe je steeds opnieuw onderwerpen vindt om de kerk, de katholieken te beschuldigen, als een maatschappelijk gevaar voor te stellen. Nu wel tot in Italië gezocht, niets meer in eigen land gevonden? Is het gewoon om gal te spuwen, toch bevredigend voor jou dan? Wanneer mogen we van de woordvoerder van HVV constructieve, opbouwende boodschappen vernemen die aantonen op welke wijze vrijzinnig humanisme tot een menswaardig maatschappij kan bijdragen, die mensen aansporen om positieve leden te worden?

4 06 2010
Regina Van Wesemael

Ga eens eerst bij de andere onvrdragzamen kijken voor je weer de europese overtuigingen aanvalt. Die kunnen best nog een lesje in verdraagzaamheid gebruiken.

4 06 2010
Kimmie

Dit doet me wat denken aan toen men het creationisme aan bod wilde laten komen bij de lessen biologie in de USA…
(De tegenactie was het Vliegende Spaghettimonster)
Ik vind het jammer dat de godsdienst zo wordt opgedrongen…

14 06 2010
Björn Siffer

De Arabieren waren inderdaad een beklangrijk doorgeefluik van Griekse inzichten. Ze waren ook scheppers van cultuur. Maar het ging over de wortels van onze cultuur.

Dat een kind wiens ouders voor NCZ kozen, soms in de islamklas terechtkomt, is uiteraard niet normaal. In dit geval worden er grondwettelijk gegarandeerde rechten geschonden (in het openbaar onderwijs heeft elk kind het recht op onderwijs in een levensbeschouwing naar keuze, voor zover het één van de 7 in België erkende levensbeschouwingen betreft) en dan kunt u zich best wenden tot de schooldirectie en tot de RIBZ, de inrichtende macht van de cursus NCZ.

Voor zover het voorstel om sprookjes uit de Italiaanse klas te weren en te vervangen door wetenschap en ethiek niet constructief is, hierbij nog een ander constructief voorstel vanwege HVV (gepubliceerd in De Morgen):

Voor een andere financiering van de levensbeschouwingen

De katholieke kerk is in crisis. Na de aanhoudende onwetenschappelijke beweringen van allerlei bisschoppen en kardinalen over thema’s als condoomgebruik, homofilie, pedofilie en abortus, is de malaise van het kindermisbruik binnen de kerk voor velen de druppel die de emmer doet overlopen. Er is duidelijk iets mis met het instituut, en niet met haar basis. Beiden vervreemden van elkaar. Daarom moeten we dit cruciale moment aangrijpen om grondig na te denken over de financiering van dat instituut en, bij uitbreiding, over de financiering van alle levensbeschouwingen in België.
Want dat systeem zit niet eerlijk in elkaar. Zo is de Rooms-Katholieke Kerk de enige levensbeschouwing die gefinancierd wordt op basis van het aantal inwoners – per 3000 inwoners kan er een parochie worden opgericht – en niet op basis van haar reële sociologische basis. Ongeveer 81,8% van de middelen die de verschillende overheden besteden aan levensbeschouwingen, gaan naar de katholieke kerk. Als we de financiële middelen voor pensioenen en patrimonium mee verrekenen, komen we aan een percentage van 85,8%. Ondanks de sociologische realiteit die leert dat het aantal katholieke gelovigen veel en veel lager ligt. Het is een fundamentele schending van het gelijkheidsbeginsel dat één levensbeschouwing wordt gefinancierd op basis van loutere bevolkingsaantallen, terwijl andere levensbeschouwingen hun werkingsmiddelen verkrijgen op basis van een afdoend aantonen van aanwezigheid in de samenleving. Maar wie het systeem goed analyseert, ziet nog meer fouten. Zo kan men vaststellen dat momenteel vier strekkingen van het christendom worden gefinancierd: de katholieke, de protestantse, de orthodoxe en de anglicaanse. Maar ondertussen dwingt men de moslims wel om zich te organiseren binnen één Moslimexecutieve, met alle problemen vandien. Iedereen weet immers dat er binnen de islam ook meerdere rechtsscholen bestaan en dat het ook al niet erg botert tussen de Marokkaanse en Turkse moslims in die Executieve. Dezelfde situatie kan zich voordoen bij de boeddhisten, waaraan nu gevraagd wordt om één Raad te vormen, terwijl de Mahayana- en de Theravadastrekking toch uiteenlopende boeddhismen belijden.

Tot daar de analyse. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) heeft een constructief voorstel uitgewerkt dat moet leiden tot een eerlijkere en maatschappelijk zinvollere manier van financiering van onze levensbeschouwingen. Wij stellen voor om de toetsing van de sociologische realiteit van de denominaties die om erkenning vragen zesjaarlijks te organiseren, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen. Bij deze verkiezingen kan elke inwoner, onder de bescherming van het kiesgeheim en met de garantie van volledige anonimiteit, te kennen geven tot welke levensbeschouwing hij of zij zich bekent. Op grond van de uitslag van dit plebisciet wordt het bestaande subsidievolume voor de bedienaren van de erediensten, de morele consulenten,… en voor de temporalia (gebouwen en werkingsmiddelen) herverdeeld tussen de verschillende levensbeschouwingen voor een periode van zes jaar. Van elke levensbeschouwing wordt wel een minimale representativiteit geëist. Hiervoor kan je een kiesdrempel inbouwen. Wij voorzien ook een mogelijkheid om blanco te stemmen, zodat de burgers die menen dat levensbeschouwing een strikte privé-zaak is waaraan de overheid niet moet meebetalen, ook een stem hebben. De globale subsidiepot wordt dan verminderd met het percentage blancostemmen. Op die manier kan de overheid het bespaarde geld investeren in sociale doeleinden die zij eveneens nuttig acht. Deze oplossing maakt een compromis tussen zij die vinden dat levensbeschouwing strikt privé is en dus geen overheidssteun verdient en zij die menen dat de overheid levensbeschouwingen wel mag subsidiëren, op voorwaarde uiteraard dat Kerk en Staat gescheiden functioneren. Wij denken dat dit systeem ook veel praktischer in elkaar zit dan het huidige. Het wordt immers steeds duidelijker dat de huidige politiek van erkenning op haar eigen grenzen zal vastlopen. Elke erkenning van een nieuwe godsdienst of niet-confessionele gemeenschap geeft vandaag aanleiding tot gevoelige meeruitgaven voor de overheden en voor praktische ongemakken. Want naast de financiële kost van het personeel, de gebouwen en de werkingsmiddelen, moeten er ook steeds nieuwe en moeilijkere afspraken gemaakt worden over de verdeling van de zendtijd door derden op radio en tv. En moeten de officiële scholen op zoek naar leerkrachten en lesruimte om aan het grondwettelijk recht van de leerlingen die vragen om onderwezen te worden in één van de erkende levensbeschouwingen tegemoet te komen.

Hilde Kieboom verklaarde gisteren nog: “Het hart van de kerk is belangrijker dan haar structuur”. Wij treden haar daarin bij. Laat ons samen nadenken over nieuwe structuren en elke oprechte levensbeschouwing en op de eerste plaats haar aanhangers de kans geven zich te ontplooien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: