Een hoofddoekverbod is niet het einde van de wereld

29 06 2009

STANDPUNT van Rik Pinxten en Björn Siffer (voorzitter en adjunct-directeur HVV)

Is de hoofddoek een godsdienstig symbool of niet? Wij vermoeden van wel gezien de hevige tegenstand van moslims. Is een hoofddoek nu verplicht of niet in de islam? Eigenlijk wil ik het daar niet over hebben, want dit is een geloofskwestie en ik geloof niet. Ik beweer wel iets te weten over het begrip ‘identiteit’. Hoe definieer je identiteit? We vergeten te vaak dat onze afstamming gemengd is en we verkiezen ons in te beelden dat we een vaste en zekere identiteit bezitten, omschreven en bepaald door de bodem, of door de godsdienst, of door de volksgroep of door de natie. Nationalisten en racis-ten baseren hun identiteit hoofdzakelijk op één aspect. Bodem, of volkscultuur, of ras. Nochtans is een identiteit vooral meerlagig. Een mens kan afkomstig zijn uit een bepaalde streek, een bepaalde politieke overtuiging hebben of een bepaalde levensbeschouwing aanhangen. Dat zijn allemaal aspecten van een identiteit. De Frans-Libanese auteur Amin Maalouf schreef er een interessant essay over: “Les identités meurtrières”. Als je één aspect uit je identiteit licht en je je enkel daar mee vereenzelvigt, dan word je afhankelijk van dat ene aspect en ben je ook snel geraakt als men je aanvalt op dat aspect. Het is algemeen bekend dat nogal wat migranten een identiteitscrisis doormaken. Ze beseffen dat hun afkomst of die van hun (voor)ouders elders ligt, ze zijn vaak de taal onvoldoende machtig en ze zien er ook wat anders uit dan de meerderheid van de andere mensen die ze dagelijks op straat ontmoeten. Ook een goede job vinden, ligt soms heel moeilijk. Wat is dan een begrijpelijke, menselijke reactie? Terugplooien op een facet in je leven waarin je wel houvast vindt. Voor vele migranten is dit godsdienst. Wanneer ze dan ook nog eens op dit aspect worden aangevallen – geef toe, de islam is niet echt populair in het westen – dan gaan ze heel defensief en radicaal reageren. Maar ze laten zich te gemakkelijk voor één gat vangen. En een overheid, of in dit geval een school die bij voorkeur een instituut is dat een pedagogisch project uitdraagt in de hoop jongeren op te voeden tot kritische bur-gers, heeft het recht, ja zelfs de plicht, om haar jongeren bij te sturen indien het dreigt mis te lopen met die identiteitsbeleving. Het godsdienstige aspect van hun identiteit is té prominent aanwezig. In die zin dat het niet gezond meer is. Het is niet gezond dat aan jonge mensen niet meer kan gevraagd worden om die ene, meestal godsdienstige, uiting van hun nochtans meerlagige identiteit, even – gedurende de schoolu-ren – af te zetten. Dit is problematisch. Zoals het ook problematisch is dat een imam een binnen de schoolpoorten georganiseerd beschaafd debat monopoliseert en een ganse menigte “Allah Akbar” laat schreeuwen. Of oproept niet meer naar school te gaan, waarmee hij eigenlijk de boodschap geeft dat godsdienst belangrijker is dan onderwijs. De Athenea van Antwerpen en Hoboken verbieden overigens alle politieke en religieuze symbolen. Dus niet enkel de hoofddoek. Dat de athenea een poging doen om kledingvoorschriften voor iedereen gelijk te stellen, komt in het debat van de voorbije dagen onvoldoende aan bod. Het valt ons inderdaad op dat er weinig wordt gezegd over de grond van de zaak. Niemand verwoordt dit beter dan directrice Karin Heremans zelf: “Ik denk dat we naar een samenlevingsmodel moeten waarin we compromissen kunnen vragen van iedereen en waarbij we aan allochtonen kunnen vragen dat de hoofddoek soms afgedaan wordt.” In de meeste Antwerpse scholen geldt – zeer eenvoudig – een hoofddekselverbod. Iedereen wordt gevraagd dit te respecteren. Waarom zou voor moslims dan een uitzondering moeten gemaakt worden? Omdat het over godsdienst gaat? Heeft godsdienst dan zo’n verheven statuut dat ze boven algemene regels staat? Ik denk dat de seculiere rechtsstaat hier het belangrijke signaal moet geven dat dit niet zo is. Onder normale omstandigheden zou een hoofddoekverbod misschien niet aan de orde zijn. De vraag is echter of er nog sprake is van normale omstandigheden. Dat de islamitische godsdienst oprukt en radicaliseert, daarover is iedereen het eens. Je ziet vandaag veel meer hoofddoeken op straat en op school dan vroeger. Leerkrachten krijgen het steeds moeilijker om te onderwijzen over de evolutieleer en moeten steeds vaker hun lessen onderbreken omdat islamitische leerlingen protesteren en de leerkracht verwijten “haram” kleding te dragen of meningen te vertolken die haram zijn. Wie twijfelt aan dit snel oprukkende fenomeen moet maar eens wat minder opiniestukken lezen en praten met mensen in het veld. Met onderwijzers en maatschappelijk assistenten bijvoorbeeld. Zij ondervinden de problematiek dag na dag en wensen deze niet meer te relativeren. Zij vragen dat de overheid ingrijpt en eens duidelijk zegt waar de grenzen van godsdienstige aanspraken liggen en waar het algemeen belang primeert boven godsdienst. Denkt u nu echt dat het daar in Antwerpen en Hoboken allemaal dommeriken zijn die niet weten dat hun maatregel er op korte termijn voor zorgt dat bepaalde meisjes van hun familie niet meer mogen studeren? Denkt u nu echt dat die progressieve directies in Antwerpen en Hoboken niet weten dat emancipatie best van de onderdrukte groep zélf uitgaat en dat emancipatie onder dwang nogal paternalistisch is? Denkt u nu echt dat een progressief instituut als het Atheneum van Antwerpen, dat al jaren schitterend werk levert rond actief pluralisme, nu opeens gekaapt wordt door rabiate godsdiensthaters? Zou er echt niet een klein beetje meer aan de hand zijn? Zou het niet kunnen dat dit een schreeuw is naar onze politici om eindelijk eens beleid te voeren rond integratie? Dat dit een daad is – uit noodzaak – die even duidelijk wil stellen waar het algemeen belang primeert boven godsdienstige belangen? Dat dit een pedagogische maatregel is die het belang van godsdienst even terug in het juiste perspectief en binnen de juiste proporties wil brengen? Net als Meyrem Almaci (Groen!), Kris Van Dijck (NVA) en vele andere politici vraag ik een open debat – feiten op tafel – over de machocultuur bij moslimjongens, over familiaal geweld, over godsdienstige indoctrinatie, over gelijkheid van man en vrouw, over schijnhuwelijken en huwelijksmigratie, over scheiding van kerk en staat, over vrijheid van meningsuiting. Ik vraag méér dan een meldpunt discriminatie. Ik vraag dat het thema hoog op de politieke agenda wordt geplaatst en niet wordt overgelaten aan de profeten van de clash of civilizations, zoals dat vroeger gebeurd is. Ik stel voor dat de Minister van Onderwijs zich niet langer wegsteekt achter de autonomie van de scholen en eens nagaat in hoeverre gescheiden godsdienst- en zedenleerklasjes bijdragen tot het onbekend-maakt-onbemind fenomeen. Bereiden we onze jongeren zo optimaal voor op een interculturele samenleving? Vinden wij het normaal dat jongeren al vanaf hun zesde geïndoctrineerd worden dat ze van klei gemaakt zijn en pas vanaf hun twaalfde vernemen dat ze van apen afstammen? Hoe komt het dat een zelfbewuste en niet van assertiviteit gespeende moslima in het KA Antwerpen verklaart dat er een islamitische expansie aan de gang is die door de goddelijke hand wordt gestuurd? Ik stel ook voor dat de overheid een grondige bevraging organiseert over de verhouding tussen levensbeschouwing en overheid. In de eerste plaats bij de mensen in het veld. Bij onderwijzers, maatschappelijk assistenten, verenigingen, medewerkers van VDAB, politieagenten, straathoekwerkers, kortom bij mensen die dagdagelijks geconfronteerd worden met de samenlevingsproblemen. Ik stel ten slotte ook voor dat iedereen eens rustig de tijd neemt om voor zichzelf uit te maken wat er nu werkelijk aan de hand is. Beste moslima’s, een hoofddoekverbod is niet het einde van de wereld. Ga vooral verder met studeren. Discussieer met elkaar over godsdienst, maar ook over politiek, over sport, over liefde, over seks, over alle dingen die het leven mooi of lelijk maken. En draag die hoofddoek thuis of op straat, niemand verbiedt dit. Draag hem even niet op school of wanneer je een openbare functie uitoefent. Geef en neem.

Hendrik Pinxten en Björn Siffer
(De auteurs zijn respectievelijk voorzitter en woordvoerder van HVV)
Verschenen in De Morgen van 26 juni 2009


Acties

Information

49 responses

29 06 2009
Kurt Geeraerts

Ik erger me ten zeerste aan volgende zin:
“Ik stel voor dat de Minister van Onderwijs zich niet langer wegsteekt achter de autonomie van de scholen en eens nagaat in hoeverre gescheiden godsdienst- en zedenleerklasjes bijdragen tot het onbekend-maakt-onbemind fenomeen.”

Dit slaat nergens op omdat
1) in het GO ook nog 30 andere uren worden doorgebracht met alle levensbeschouwingen bij mekaar. Ook de taalleerkrachten spreken over ethische problemen, bij aardrijkskunde gaat het over migratie en godsdienst, bij geschiedenis over nationale identiteit en koloniale oorlogen, etc.
2) elk individu heeft het recht een levensbeschouwing te hebben. Dan is het nogal wiedes dat die kan uitgediept worden op school.

Als leraar NCZ en als voorzitter van de Oudervereniging voor Moraal Halle ben ik geshockeerd van een dergelijk standpunt. Wie problemen heeft met het vak NCZ moet dan ook niet aan het hoofd gaan staan van HVV.

29 06 2009
Adriaan

Er worden discussies en teksten geschreven over de hoofdoek, religie, identiteit enz..

Belangrijk is om regels op te leggen zoals in scholen om te streven naar unifomiteit en geen hoofddeksels toe te laten. En zelfs een hoofddoek is bij mijn weten een hoofddeksel. We zitten met een groep mensen die onderdrukt worden door geloof en weinig kans maken om volwaardig te functioneren in onze samenleving. Een multiculturele samenleving is prachtig en leidt tot vreedzame samenleving als we samen de regels respecteren die ons samen kan binden. Het verdedigen van het dragen van de hoofddoek is fout. We dienen in België als in andere landen alle kansen bieden aan iedereen, ongeacht hun afkomst maar onder bepaalde regels die hen de kans geeft om

Als de politiek een duidelijk standpunt inneemt om in alle openbare diensten en scholen de hoofddoek te verbieden leidt dit tot een betere integratie van een een groep moslims die spijtig genoeg geholpen moeten worden om in onze westerse samenleving sterker te worden en gelijke kansen te geven.

29 06 2009
VAN MOL Raoul

Het is een hele verademing eens van het HVV-beleid een dergelijk artikel te lezen. Dank aan de auteurs die nuchter de problemen duiden en benoemen waarmee vele hulpverleners, onderwijsmensen, politiepersoneel en OCMW-diensten te maken krijgen. Alle lof voor het (nog steeds en ondanks alles zeer gemotiveerd) personeel van het KA en in het bijzonder voor Mevr.Heremans. Zij hebben een duidelijk signaal gegeven aan het politieke beleid van dit land, dat de pedalen aan het kwijtraken is als het over de Islam gaat. Denken we maar aan de recente uitspraken van minister van justitie De Clercq, die de discussie wil herbeginnen over de aanwezigheid van godsdienstige symbolen op openbare plaatsen! Soms heb ik een déjà-vu én de indruk dat we de klok aan het terugdraaien zijn.

Daarom wil ik het blijvend belang onderstrepen van het bestaan van de cursus N.C. Zedenleer in ons onderwijs met de leraar NCZ als belangrijke promotor én vertegenwoordiger van de vrijzinnige gemeenschap.
Ik ben het dus NIET eens met de auteurs om dit gegeven in vraag te stellen, integendeel!
Het zou precies de taak moeten zijn van HVV om de vele OVM-afdelingen, die ondertussen van de vrijzinnige kaart verdwenen zijn, te re-activeren en de nog bestaande goed te coachen.

Laten we vooral alert zijn en niet verglijden in een permissiviteit waar niemand beter van wordt en waardoor we onze EIGEN identiteit aan het verliezen zijn.

29 06 2009
Godfried-Willem Raes

Heeft Rik Pinxten plots toch gezond verstand gekregen? Een inzinking van luciditeit?

30 06 2009
Jan van Horebeek

Als gewezen leerling en leerkracht van het stedelijk Brussels onderwijs heb ik nooit anders geweten en dat sinds mijn eerste schooldag in het eerste leerjaar in 1937 dat het de kinderen en het onderwijzend personeel verboden was kentekens te dragen van welke politieke of godsdienstige ideologie ook.
Waarom nu plots een uitzondering maken voor de Moslims ?
Als de iman op TV aangaande het verbod dat getroffen werd in Frankrijk betreffende het dragen van een burka er naar verwijst dat Frankrijk een lekenstaat is, dan gaat hij er van uit dat België dat niet is en dan zakt mijn moed in de schoenen om met die gemeenschap een debat op te starten. Je botst er op onoverkomelijke dogma’s. De roeping en de plicht van iedere moslim bestaat er in zijn godsdienst te verspreiden en laat ons en kat een kat noemen in dit kader dient het hoofddoeken probleem gezien worden.

30 06 2009
Raymundo

Ik vind het maar triestig dat wij in ons eigen landje de wetten worden gesteld van wat wel en niet mag. Wanneer men iets zegt over Allah of de moslims dan ben je een racist maar zij mogen jullie tegen de schenen schoppen en men zal hen niet straffen, integendeel ze worden er nog voor beloond. Wanneer een Belg op zijn pasfoto een hoed draagt kan hij terug naar de fotograaf maar die madammen die hun hele gezicht verbergen, zodat ge nog niet zeker zijt of ze het wel echt zijn, die worden met een glimlach geholpen. Zo nu ook op de scholen. Ze moesten terug een uniform invoeren zodat de discussie opgelost was. En als ze niet naar school willen gaan geen kindergeld uitkeren zoals bij ons Belgen.
Het dragen van hoofddoeken is geen probleem, de mannen hebben dat ervan gemaakt.

30 06 2009
Walter Andino

En ik dacht dat vrijzinigen niet deden aan bekerigstochten maar tja ieder met zijn mening. Het probleem ligt niet bij het Ateneum maar met de samenleving. Dit zou niet gebeurt zijn als alle scholen (en de Stad eigenlijk) in plaats van neutraal plurireligieus waren (sorry maar regligie = wereld van wat voor iemand heilig is). Ik was vandaag een artikel in de metro aan het lezen over Engeland. Ik voel toen dat we hier nog in de cavernen wonen (daar is hoofddoek of deksel, tulban, ect iets evident bv. bij de politie en dat werkt!)

30 06 2009
Willy Spaanbroek

Inderdaad, Godfried-Willem, voor de tweede keer achter elkaar verrast onze Voorzitter mij in de positieve zin met een pampervrij artikel. Evolueert Pinxten eindelijk van cultuurrelativist naar realistische vrijzinnige?
Op de site van Peeters & Pichal heb ik trouwens volgende reactie geplaatst:

“Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de moslima’s zich zo aan hun hoofddoek vastklampen. Misschien is het een rebels symbool geworden zoals de lange haren uit de hippieperiode. Of opgedrongen uit sociale druk vanuit de mannelijke moslimomgeving.
Indien het echter gaat om een religieus symbool, dan illustreert hun hardnekkigheid dat ze hun geloof op een fundamentalistische manier belijden. Ze nemen dan de Koran en andere Islamgeschriften voor absolute en letterlijke waarheid en dat kan dan alleen maar het gevolg zijn van stevige indoctrinatie en/of domheid, gebrek aan kennis. De hoofddoek wordt dan een symbool van religieuze naïviteit. Als ik het goed heb verdedigde diezelfde imam het creationisme en dat zijn de meeste katholieke kerkleiders en volgelingen, ondanks wat achterhoedegevechten in het jaar van Darwin, toch al lang ontgroeid.
Tenslotte moet aan de Moslimgemeenschap in ’t algemeen en de imams in het bijzonder voor eens en altijd worden duidelijk gemaakt dat religieuze wetten en richtlijnen ondergeschikt zijn aan de grondwet en nationale wetten. Men mag gerust op straat rondlopen met hoofddoeken of zelfs omgekeerde bloempotten, maar als een school het recht wordt verleend om religieuze symbolen te verbieden, dan hebben ze zich daarbij neer te leggen.”

Leuk dat Bart De Wever zich in de zevende dag eveneens de creationistische uitspraken van de imam herinnerde. Intelligente vent (Bart, zeker niet de imam), alleen spijtig dat hij de (voor mij) verkeerde partij leidt.

1 07 2009
Paul JJ Beliën

Beste,

Ik heb een ‘informatieve’ vraag m.b.t. hoofddeksels in de school (i.c. de Antwerpse athenea) ook de (joodse) keppel verboden is?
(Meerdere) jaren geleden was dat zeker niet het geval.

Mvg.

2 07 2009
Frank Roels

Zou de tekst van Björn en Rik niet anders geklonken hebben indien ze ook hadden gedacht aan de grote en kleine kruisen van (al of niet) christelijke leerlingen, en de keppeltjes (of zwarte hoeden) van de joodse? Wat doen we daarmee? Ook verbieden? Neen, dat gaat duidelijk tevèr. En als er eens een echte indiaan met een pluim in zijn haar naar school zou komen? Zo valt het dan uit dat hun kategoriek verbod alleen moslimmeisjes treft. En dat past niet in het humanistisch- vrijzinnig discours dat we elders verdedigen: inclusiviteit, interculturele samenleving, gelijke behandeling van alle levensbeschouwingen, respekt voor ieders mening, de mens als zingever. In plaats van de hoofddoek te verbieden, laten we er volop over discussiëren, over de joodse en christelijke tradities om die te dragen (ja, ja, kijk maar eens verder dan het Koninklijk Ateneum); en vooral over belangrijker zaken zoals de kritische analyse van de actualiteit, de staatsgreep in Honduras, de Iraanse verkiezingen, de schandelijke etnische zuivering van Palestina, de bezetting van moslimlanden door christelijke legers, de discriminatie op onze arbeidsmarkt, de onafgebroken stroom van rijkdom van de arme naar de rijke landen, de sociaal-economische crisis, het klimaat…Hoe staat het met de gelijkberechtiging van vrouw en man in de joodse en christelijke orthodoxie, en met de verheerlijking van het celibaat door de katolieke kerk? Natuurlijk kan ik mij voorstellen, dat leraars het beu worden te moeten discussiëren met al te mondige moslimjongeren. Dat gaat men natuurlijk niet oplossen met een hoofddoekenverbod. Misschien is de vrees onuitgesproken dat de katolieke colleges gaan profiteren van de overvloed van moslimgelovigen in het GO, omdat “blanke” Vlaamse ouders daar niet van houden…


2 07 2009
Willy Spaanbroek

Sorry, maar volgens mij gaat het wel degelijk om het verbieden van alle religieuze symbolen, zoals trouwens ook duidelijk in de tekst van Pinxten en Siffer staat. Daarom is het ook zo verkeerd om over een hoofddoekenverbod te spreken, maar dat komt omdat blijkbaar alleen de moslims daar zo’n erezaak van maken. De ‘brave moslims’ vinden dit wel een aanleiding om te betogen en hun stem te laten horen, maar waarom blijven ze dan zo stil als een terroristische moslimgroep hun geloof in discrediet brengt met één of andere zelfmoordactie op onschuldige burgers? Waar blijven hun reacties op bijvoorbeeld de documentaire over haatpredikers en terroristenronselaars in Londense (en andere) moskeeën? Welke complottheorie gaat men daar nu weer voor bedenken?

30 10 2009
Wieland Volkaert

Die reakties zijn er wel degelijk, alleen, ze worden in de media nooit evenzeer in de verf gezet als het geweld waarop gereageerd wordt. Een bomaanslag, met schade en slachtoffers, dat is mediageniek. Een persmededeling, zelfs met een striemende veroordeling, al dan niet gestoeld op religieuze islamitische argumenten, is dat niet, en belandt hooguit in een kleine, onopvallende voetnoot…

6 07 2009
Vancouwenberghe

Het probleem wordt steeds groter gezien het “non-beleid” dat er op politiek vlak wordt gevoerd en ik bedoel dan onder andere : Het “steeds ongebreidelder invoeren” van meer vreemdelingen -van welke etni- ook welke niet steeds met de juiste doelstellingen hier aankomen of leven. Wij zijn een klein land en kunnen dit tóch niet blijven betalen. Vol is vol ! Ik weet dat dit niets met de eigenlijke discussie te maken heeft,… maar we krijgen er steeds meer vreemdelingen bij terwijl onze economie kreunt onder allerlei druk en “ONS” eigen mensen nauwelijks aan het werk geraken. WAAROM worden de immams gewoon niet uitgewezen als ze openlijk onze wetten banaliseren, weglachen, hun achterban tegen “ons” opzetten ??? Neen onze politiekers hebben de moed niet om de waarheid te zeggen én ernaar te handelen! Integreer of reageer door te vertrekken! Ik geloof niet meer dat het nog goed komt de komende honderd jaar in dit verband. Die mensen vinden het logisch dat wij ons aanpassen aan hen en wij zullen hierdoor in de toekomst onze christelijke en europese beschaving steeds verder uitgehold zien worden. De islam negeert en ontkent alle eventuele wetenschappelijke waarheden die haar in haar voortbestaan zou kunnen bedreigen. Haar repressief gedachtengoed doet denken aan de donkere vervolgingsjaren in de nabije en verre geschiedenis. (Zie maar wat er in Iran nu gebeurd, en het is echt niet het enige voorbeeld!) Voor mij is die ganse hoofddoekenkwestie maar het topje van de ijberg. Er is zoveel méér dat er onderhuids én bovenhuids leeft. Neen, onze politiekers én daardoor wij, krijgen nu steeds meer koek van eigen deeg van wat zij gezaaid hebben. Niet de godsdiensten zijn het belangrijkste maar wél : “de mens” !

7 07 2009
Herman De Ley

Waarmee zijn wij in godsnaam bezig als wij de toekomst van talentvolle meisjes ondergeschikt maken aan hun hoofddoek?

Legitimatie van dwang of geweld bij ideologische kwesties is zo oud als… Augustinus (“dwing ze!”). Ook het hedendaags hoofddoekverbod in het onderwijs is een vorm van geweld, aangedaan aan kinderen en manifest in strijd met het internationaal kinderrechtenverdrag (zie bv. de artikels 8, 12, 14 en 30 van het verdrag van 1989). Toch vindt het vandaag intellectuele verdedigers: zie de opiniestukken van Rik Pinxten & Björn Siffer (P&S) en Dirk Verhofstadt (DV).
Opmerkelijk aan de stellingnames zijn de tegenstrijdigheden waarin onvervaard gestapt wordt. Zo bevestigen P&S, met een retorische vraag, dat de betreffende schooldirecties wel degelijk “weten dat emancipatie best van de onderdrukte groep zélf uitgaat en dat emancipatie onder dwang nogal paternalistisch is”. DV, dan weer, heeft het over “de grote emancipatiegolf die bezig is onder moslimvrouwen” om vervolgens de school “de plaats” te noemen “waar de emancipatiegedachten zouden moeten worden overgedragen“ en in naam van de “liberale grondrechten” voor een verbod te pleiten, niet enkel in het gemeenschapsonderwijs maar ook in het vrije net en zelfs in een eventueel nog op te richten moslimnet… Vrijheid van onderwijs behoort duidelijk niet tot de liberale grondrechten.
Een simpele vraag die we aan de verdedigers van een verbod willen stellen, waar ze zich ook mogen bevinden op het politieke spectrum: wat zal het concrete resultaat zijn van het verder afsluiten in Antwerpen van het gemeenschapsonderwijs voor meisjes met hoofddoek (in strijd met artikel 8 van het Kinderrechtenverdrag over “eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden”)? Of laat me de vraag anders formuleren: veronderstellen we dat een deel van de meisjes zich genoopt zal zien naar elders uit te wijken, en dat een ander deel zich effectief zal schikken naar de verbodsbepaling en volgend schooljaar de hoofddoek binnen de school zal afleggen: zal daarmee dan een halte toegeroepen zijn aan de “oprukkende islamitische godsdienst” (P&S)? Neen, natuurlijk: het “snel oprukkend fenomeen” (nogmaals P&S) van het radicalisme onder moslimjongeren zal alleen maar nog sneller gaan. Net zo min als emancipatie, is het een effect van het al dan niet dragen van een hoofddoek, maar heeft het alles te maken met een falend gelijke kansenbeleid in ons land. Nog onlangs werd in de media bericht over een OESO-rapport dat het Belgisch integratiebeleid op de korrel neemt: zowel op het vlak van het onderwijs als op dat van de tewerkstelling hebben allochtonen het hier slechter dan in andere Europese landen. Daarmee zitten wel degelijk beleid en maatschappij in het beklaagdenbankje. Het “geef en neem” waarmee P&S hun stuk eindigen, krijgt hier een bittere bijsmaak van hypocrisie. In de kronkels van hun argumentatie interpreteren zij de beslissing van de schooldirecties als “een schreeuw … naar onze politici om eindelijk eens beleid te voeren rond integratie”. Dat betekent dat de betreffende meisjes – “uit noodzaak” – opgeofferd worden aan nog te voeren politieke debatten. P&S echter laten het daar niet bij. Enerzijds aarzelen ze niet om de identiteitsvorming bij deze tieners a.h.w. te pathologiseren: “het godsdienstig aspect van hun identiteit… is niet gezond meer” (zijn ze psychisch gestoord, soms?). Anderzijds geven zij zich over aan irrelevante islambashing. Ook DV begeeft zich op dat pad en beschuldigt en passant “de ‘progressieve’ feministen” van “schuldig verzuim”. De ideologische aap komt bij dat alles uit de mouw: het gaat niet om de emancipatie en integratie van deze meisjes, maar om de irrationele angst voor wat de Philip Dewinters en Cie de “islamisering van Europa” noemen. Dat ook Rik Pinxten nu deze bocht heeft genomen (gedaan met “culturen die langzaam sterven”?) kunnen we enkel diep betreuren.

10 09 2009
Viaene

Lezers die uw reactie lezen kunnen de (valse) indruk krijgen dat u een “objectief” oordeel velt over de verschillende vermelde teksten. Niets is in mijn ogen minder waar: als u het hebt over “kansen die de moslima’s ontnomen worden” vergeet u erbij te zeggen dat die meisjes zichzelf de das omdoen als ze geen school lopen. Nooit zal ik geloven dat hun “strijd” ook maar iets te maken heeft met vrijemeningsuiting maar alles met hun visie op onze mtschappij die ze langs de hoofddoek in de verf willen zetten of ertoe worden aangespoord…. U vergeet dat het toelaten van de hoofddoek door de lokale schoolraad van de bedoelde K.A.’s, een gevolg was van een ondoordacht, eerder naïef (links/groen) cultuurrelativisme waarvan de “denkers”(???) de voorspelbare gevolgen nooit voldoende hebben ingeschat laat staan zelfs maar even bedacht. Vrijdag e.k. 11.09.2009, komt in de RAGO-Centraal GO! de hoofddoekenkwestie eindelijk weer eens op tafel. Ik hoop, en vele GO!-collega’s met mij, dat de verantwoordelijken van onze koepel hun huidig standpunt zullen aanhouden en dat het verbod eindelijk eenduidig zal worden opgelegd aan alle GO!-scholen. Als democraat durf ik te stellen dat al die multicul-prietpraat er de oorzaak van werd dat ons land nu al decennia-lang opgezadeld zit met een reuze maatschapp. probleem. Moslims gaan moeten beseffen dat zij enkel met wederzijds respect hier een leven kunnen uitbouwen. En als zij, wat onderwijs betreft, hier niet op kunnen/willen inspelen, ze dan hun eigen scholen kunnen oprichten en daar voor een voorzetting van hun cultuur” kunnen ijveren…(?) Of dit hun integratie in onze westerse Verlichte Rechtstaat zal bevorderen is maar de vraag. Dat sommigen er zich maar goed van bewust worden dat velen met mij niet die “bange blanke mannen” zijn; we zullen onze waarden daadkrachtig, met respect voor al die andere, blijven verdedigen als dé basis van onze cultuur. Het wordt de hoogste tijd dat sommigen dat OESO-rapport in zijn context plaatsen: door de lakse, ondoordachte weinig doortastende houding van vele politici en zgz. deskundigen, die steeds de geit en de kool willen sparen of problemen onder de mat vegen, zitten wij Belgen met een weinig rooskleurig vooruitzicht. Cultuurrelativisme zal nooit iets oplossen enkel de problemen die het zelf creëert nog groter maken. We moeten (en zullen!) koste wat het koste onze kinderen vrijwaren van een mogelijke islamisering van West-Europa.

2 12 2009
Jack Vankelegom

“De ideologische aap komt bij dat alles uit de mouw: het gaat niet om de emancipatie en integratie van deze meisjes, maar om de irrationele angst voor wat de Philip Dewinters en Cie de “islamisering van Europa” noemen. Dat ook Rik Pinxten nu deze bocht heeft genomen” …

U had evengoed een ander goed werkend strategisch taalgebruik kunnen hanteren: Philip Dewinter houdt niet van Islamisering en is uiterst rechts – Een vrijdenker houdt niet van islamisering – Dus is een vrijdenkend humanist Uiterst Rechts.

Verder wil ik er u graag op wijzen dat een vrijdenkend humanist doorgaans niet door ” irrationele angst” wordt gedreven.
Het moet duidelijk worden gemaakt dat deze strategie om elke islam-criticus voor bange wezel te slijten doorprikt is.
Foei Meneer De Ley!

8 07 2009
Lode Melis

Bij het doorlezen van deze blog lijkt de reactie van Herman de Ley de meest juiste. De “Augustinus-reactie” op de hoofddoek is enkel te begrijpen als je er rekening mee houdt dat onze cultuur een 2000 jaar oude christelijke achtergrond heeft (Nee een vrijzinnige ontsnapt daar niet aan!). De huidige cultuur van moslimjongeren vindt zijn oorsprong in islamitische landen waar de “verlichting” op de bajonetten van de geweren werd binnengedragen. Vanuit onze cultuur was het mogelijk om compromissen te sluiten tussen vrijzinnig humanisme en het christendom dat duidelijke dogma’s kent. We hebben het veel moeilijker met de islam. Een godsdienst die tegelijk een cultuur is en géén dogma’s kent (zelfs niet over de hoofddoek). Uiteraard staat voor mij de integriteit van zowel Rik als Björn buiten kijf. Zij hadden de moed om een dicussie op gang te trekken (en iedereen mag nog altijd een mening hebben). Mij komt het over dat de “bloggers” weinig vertrouwd zijn met de islam. Daarom raad ik iedereen aan om de website “http://www.flwi.ugent.be/cie/index.htm” te bezoeken. Ga eens neuzen in de korannotities van Linda Bogaert en andere teksten (van o.a. Herman De Ley). Denk er aan; hoemeer wij over de hoofddoek schrijven, hoe langer hij wordt.

12 07 2009
Freddy Steelandt

Voor een religieus iemand bestaat plurialisme niet.
Enkel hun geloof of liever “de dogmatiek” er rond telt.
Voor een anders denkende,is het zich laten bekeren in
hun ogen of vernietigd worden.Kijk maar de geschiedenis na.De verlichting is een doorn in hun ogen.Macht telt en alle middelen zijn goed om dat te bereiken.Wat ik noem “de onderlaag”,wordt dom gehouden,om hun doel te bereiken.
Een voorbeeld uit de geschiedenis.Vroeger mocht de bijbel niet gelezen worden,door de gewone man.Tot Luther er kwam.Veel katholieken hebben nooit inzage in de bijbel genomen,nu ook nog niet…
Bij religies worden de aanhangers in hun”tempels”in het gareel gehouden…
Wat de hoofddoeken betreft,de wet is er en een wet moet gerespekteerd worden.Religie of niet.We hebben toch scheiding van staat en godsdienst en dat berust op bittere ervaring,m.a.w. uit bittere noodzaak.
Persoonlijk heb ik niets tegen Moslims,verre van.Ken er zelfs enkele.
Het Vlaams belang als partij moet het hebben van misnoegden.Moest de economische crisis opgelost worden;zijn ze veel van hun aanhangers kwijt.Het enige doel voor hen is de staat volledig splitsen en alle middelen om de misnoegdheid in de hand te werken
zijn goed…
Misschien is mijn denkpiste niet volledig begrijpbaar.
Om het kort te maken.Er lopen meer geestesgestoorden
buiten een inrichting,dan er opgenomen zijn…
Ben Humanist,evolustionist en Atheïst en wil het zo houden…

12 07 2009
Freddy Steelandt

Voor een religieus iemand bestaat plurialisme niet.
Enkel hun geloof of liever “de dogmatiek” er rond telt.
Voor een anders denkende,is het zich laten bekeren in
hun ogen of vernietigd worden.Kijk maar de geschiedenis na.De verlichting is een doorn in hun ogen.Macht telt en alle middelen zijn goed om dat te bereiken.Wat ik noem “de onderlaag”,wordt dom gehouden,om hun doel te bereiken.
Een voorbeeld uit de geschiedenis.Vroeger mocht de bijbel niet gelezen worden,door de gewone man.Tot Luther er kwam.Veel katholieken hebben nooit inzage in de bijbel genomen,nu ook nog niet…
Bij religies worden de aanhangers in hun”tempels”in het gareel gehouden…
Wat de hoofddoeken betreft,de wet is er en een wet moet gerespekteerd worden.Religie of niet.We hebben toch scheiding van staat en godsdienst en dat berust op bittere ervaring,m.a.w. uit bittere noodzaak.
Persoonlijk heb ik niets tegen Moslims,verre van.Ken er zelfs enkele.
Het Vlaams belang als partij moet het hebben van misnoegden.Moest de economische crisis opgelost worden;zijn ze veel van hun aanhangers kwijt.Het enige doel voor hen is de staat volledig splitsen en alle middelen om de misnoegdheid in de hand te werken
zijn goed…
Misschien is mijn denkpiste niet volledig begrijpbaar.
Om het kort te maken.Er lopen meer geestesgestoorden
buiten een inrichting,dan er opgenomen zijn…
Ben Humanist,evolustionist en Atheïst en wil het zo houden…

13 08 2009
verschraegen robin

waarom kan de politiek geen wet maken zoals:

sex onder 16 is verboden dwz de ouders van het desbetreffende meisje(of jongen) kan een klacht indienen tegen de bedpartner en zijn of haar ouders.

dit wordt dan:

een hoofddoek, keppel,… onder de 18 jaar is overal verboden. een leraar/directeur kan een klacht indienen tegen de ouders. alsook jeugdleiders, artsen,politie op straat…kunnen dit.

vanaf 18 zijn ze volwassen, we gaan ervan uit dat ze zelfbeschikt zijn en dan mogen ze in het openbaar eventueel wel hun hoofddoek dragen.

22 08 2009
Bernard Decock

@verschraegen robin : Hoeft een overheid zich bezig te houden met het bepalen welke klederdracht zijn burgers willen dragen? Ik wil zelf bepalen hoe ik mij aankleed. Wel dient de overheid een arbiter te zijn om toe te zien dat iedereen zich in vrijheid kan ontplooien. In geval van conflict zal daar een regeling (wet) voor gevonden te worden. En is hier sprake van dergelijk conflict?

Het probleem van het hoofddoek zit hem niet in het kledingstuk, maar eerder in de vraag of deze al dan niet in vrijheid gedragen wordt. De hardnekkigheid waarmee men het hoofddoek gaat verdedigen wijst eerder naar een dogmatische ingesteldheid. Maw men is niet geestelijk vrij. Hetzelfde kan wellicht gezegd worden van diegenen die met alle middelen het dragen van een hoofddoek willen verbieden.

Hetgeen mij in deze problematiek intrigeert is de vraag waarom vrouwen zich doelbewust aan dergelijk patriarchaal systeem willen onderwerpen, goed geweten dat zij daarin maar tweederangsburgers zullen blijven. Indien we dergelijke redenering kunnen gaan begrijpen, dan kunnen we er wellicht voor gaan zorgen dat vrouwen zichzelf niet meer gaan geestelijk verminken.

22 08 2009
Frank Roels

Die hoofddoek wordt alsmaar langer (zoals Lode Melis schreef)!
Zouden we niet eerst eens luisteren naar die meisjes die hun kleding zo fel verdedigen? Zij klinken allesbehalve onderdrukt, mondiger dan die trutten die uit het katoliek onderwijs komen maar wel “goed opgevoed” zijn. OK, dit is lichtelijk extreem gesteld. Elk persoon heeft zijn eigenheid. Kunnen we die nu niet respekteren zolang ze anderen niet schaden (zoals bommen gooien, grondgebied bezetten, huizen bulldoser-en, drinkwater stelen, in naam van de democratie en de beschaving – wie doet dat alweer?)

28 08 2009
rené buggenhout

Er is hier geen sprake van kleding. Het dragen van een hoofddoek wordt door de moslimgemeenschap beschouwd als een van de symbolen van hun geloof.cf. zie de uitspraken die er gebeuren door de moslims zelf.
Waarom hebben wij ons jaren vezet tegen christelijke symbolen en zouden we vandaag de dag deze aanvaarden van een andere gemeenschap die zeker niet verdraagzamer is. Ik zie ook niet in waarom als dit voor hun niet zo belangrijk zou zijn waarom zij er zoveel kabaal rond maken. Het gaat zelfs zover dat een iman de regels en de wetten gaar bepalen hoe het gemeenschapsonderwijs zich moet gedragen.

11 09 2009
Frank Roels

Wie durft eens iets zeggen aan het vrij confessioneel onderwijs? Hebben zij geen moslimmeisjes en -jongens? Precies of alleen het GO een probleem heeft. Zou het kunnen dat de “blanke” leerlingen nu in grote meerderheid naar het katolieke net gaan? Indien er een algemene regel komt, moet die dezelfde zijn voor ALLE netten.

12 09 2009
wim saelaert

Heel erg jammer deze discussie, een heel grote gemiste kans, De Winter mag zegevieren en vrijzinnige humanisten steken méér dan één hand toe. Heel erg jammer. Vrijzinnig Humanisme betekent, dacht ik toch, anderens mening aanvaarden en respecteren. Waarom zouden “zij” hun andere mening niet mogen laten blijken? Gaat het over discriminatie van vrouwen? Is het dragen van een hoofddoek een uiting van onderdrukking? Ik heb daar mijn grote twijfels over. Feit is dat nù, dankzij deze ganse hetze, de geemancipeerde moslima’s, en die zijn er ook, pas onder druk zullen worden gezet tot het dragen van… Nù zullen westers denkende en levende moslimfamilies worden aangezet standpunt in te nemen door hun conservatievere achterban tot het kiezen van een kant en wordt van een hoofddoek dragen een statement gemaakt. En wees maar gerust, we zullen het geweten hebben. Als wij een “onze” vrouwen het recht geven diep gedecolleteerd en kort gerokt de straat op te gaan, wie zijn we dan wel een andere bevolkingsgroep uit te sluiten als deze dat niet wensen? Kijk naar oude foto’s, schilderijen… Niet zo heel lang geleden droegen ook onze vrouwen een hoofddeksel, heb mijn eigen grootmoeder zo gekend, het gebruik is gaandeweg in onbruik geraakt hier bij ons, maar zouden we ooit hebben overwogen het te verbieden? Waarom dan nu wel met andersdenkenden?
Integratie is het schijnargument tot dit verbod. Ik vrees dat het juist deze integratie zal zijn die als grote verliezer hieruit zal komen.

13 09 2009
Vancouwenberghe

“Onze” vrouwen leven wel in “ons” land, nietwaar ?
De meesten van jullie hierboven zijn wereldverbeteraars van een -naïeve- weliswaar intellectuele “soort” hoor. Zie ook maar eens naar de standpunten in bvb Australië… Is dhr. Premier Howard dan ook een “onderdrukker” ? Het is juist hún vrije/democratische manier van denken die hen in conflict brengt met anderen. Hiér in België durft niemand nog iets zeggen of je komt in het “verdomhoekje” van rechts te zitten. Dààr zijn ze nog niét vergeten wat hun voorouders moesten presteren om de beschaving te hebben die ze vandaag koesteren. Véél van jullie éigen commentaren lijken wel een stuk de conclusie te zijn van wat er hier al jaren lang op assimilatie-gebied gecultultiveerd wordt en is een resultaat van jullie eigen falen/denken. Zoek het dan ook niet bij De Winter, dàt is pas voorbijgestreeft dié tactiek. Kijk eens in eigen boezem ?
Trouwens, mijn groot & overgrootmoeder droegen ook wel eens een sjaaltje (op de fiets e.d…) maar niet op school hoor !
Een sjaaltje toén, gaf niet weer wat sommige commentaarstukken hiervóór ons willen doen geloven.
Veel van dat soort opmerkingen zijn spijkers op laag water …!!! Dhr. Minister Chamberlain (U.K.) dacht óók dat hij een soort vrede had meegebracht na z’n ontmoeting met A. Hitler ! WAKKER worden aub ! Toégeven en ruimdenkendheid is niét altijd de beste reactie ! Wij staan inderdaad voor een eeuw welke de geschiedenis wéér zal veranderen, maar het we moeten wel een beetje met de voetjes op de grond blijven !
Ik stel voor dat dat de moslims dan ook hun eigen scholen bouwen in ons land, wat al een mooie toegift op zich is, niet? Ik weet niet of het bij hen in hun thuisland zou lukken/mogen moesten wij het proberen… Maar dat is er “al over” zeker ?

12 10 2009
walter maes 

Inderdaad, mon cher Bernard Decock : de overheid kan in de publieke ruimte ‘kledingvoorschriften’ opleggen. En daar is een gefundeerde reden voor : algemeen belang, openbare orde en veiligheid, e.a. Naakt lopen bijv. is niet toegelaten en het gezicht volledig bedekken ook niet. Verkleed in Pietje de Dood of in koningin Fabiola enzo rondlopen of gemaskerd (behalve bij carnaval) kan ook niet. Wat het motief ook moge zijn. Waarom zouden de moslims dan in burka mogen rondlopen ?
Er is maar één oplossing : zoals in Frankrijk : algemeen verbod op het dragen van de hoofddoek (en andere opvallende kentekens) in onderwijs en publieke functies. Dan is de discussie voor eens en voor goed gesloten. Sindsdien is de rust in Frankrijk weergekeerd. De moslims hebben er zich bij neergelegd. Een overwinning voor de seculaire staat waar de godsdienst ondergeschikt is aan het algemeen belang.

16 10 2009
Andre

Ik kan allen dit standpunt maar toejuichen .Ik ben niet meer van de jongsten en stuur de waarschuwing aan al wie het wil lezen ,open je ogen vooraleer de islam ze sluit.In oosterse landen vragen vrouwen om vrij te kunnen zijn en hun hoofddoek af te laten en ook een leven te mogen leiden zoals de mannen ,maar ze worden onderdrukt ,en dan komen bepaalden naar hier om dit te verwezenlijken.Studie’s hebben aangetoond dat pakweg over 40 a 50 jaar wij allemaal aan een moslimregime zullen onderworpen zijn ,steden zoals marseille is nu al zo, en puilen uit van moskeeén ,eenmaal ze in het parlement zitten is het met ons gedaan en dan worden wij zoals iran en afghanistan ,éénmaal waren dit landen zoals belgie nu ,en kijk nu eens daar .kan je inbeelden dat al onze westerse cultuur verdwijnt ,politiekers snappen dit nog altijd niet en kijken met een paardebril .In het kort geen hoofddoek en daar mee uit ,en al wat vreemd is en geen werk heeft enzv ,terug naar hun land van herkomst ,hetzelfde met de gevangenen ,hun straf in eigen land en het probleem is opgelost ,Het leger moet 100 miljoen besparen ,en aan de andere kant geeft men miljoenen euro’s aan asiel en vreemdelingen .Ons volk word het werk afgepakt ,Begrijpen jullie dat nog .

16 10 2009
Frank Roels

Andre (hierboven) denkt dat de hoofddoek van de Antwerpse schoolmeisjes het begin is van Afghaanse of Iraanse toestanden. Ja, dat zou kunnen op voorwaarde dat de Amerikaanse en Israëlische luchtmacht hier beginnen de huizen, scholen en hospitalen te bombarderen. Is dat de “westerse cultuur” die wij zo geweldig vinden? Bommen en verbodsbepalingen kweken fundamentalisme. Sedert “the war on terror” van George Bush is de aantrekkingskracht van de islam toegenomen – nogal logisch.

16 10 2009
Vancouwenberghe

Andre is een verstandig logisch denkend man met de voetjes op grond! Sire, er zijn wél nog Belgen !

17 10 2009
Danny Offermans

Voor dit vrijzinnig humanisme bedanken wij !
(Reactie op: het hoofddoekendebat gaat verder)

We stellen vast dat onze vrouwelijke moslim medeburgers steeds fout zitten, ofwel worden ze onderdrukt, en willen blanke, vrijzinnige mannen onmiddellijk voor hen opkomen ofwel zijn het furies die hun godsdienstige aanspraken moeten leren temperen.
Wie zich in zijn argumentatie beroept op de verlichting, zou beter enige wetenschappelijke fundering in zijn betoog inbouwen.
De auteur van het artikel “Het hoofddoekendebat gaat verder” , vertoont wel enige consistenstie, als hij wijst op de kansen op de arbeidsmarkt, die zoals gekend veel slechter zijn voor moslim medeburgers, misschien is het dan maar handig dat zij reeds op school aan deze discrimatie leren wennen.
Maar het gaat ons verstand te boven en ons gevoel van verdraagzaamheid voorbij, dat onze moslim medeburgers om rede dat zij op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden nogmaals zonder morren de gevolgen moeten dragen van een verkapt discriminerend schoolreglement..
Wij kunnen dan alleen maar respect opbrengen voor hun vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Het argument dat de vrijheid van moslimas die een hoofddoek wensen te dragen kan beperkt worden, om de vrijheid te waarborgen van deze die hem niet wensen te dragen, is zo één van die mythes geworden die als een mantra in de vrijzinnige milieus weerklinkt . Deze stelling wordt zonder enige kritiek als vanzelfsprekend aangenomen.
In een rechtvaardige samenleving lijkt het ons evident dat de vrijheid alleen kan beperkt worden om rede van de vrijheid zelve. Indien men in een open samenleving vaststelt dat rechten van medeburgers beperkt worden, dan moet men de moed hebben om diegenen aan te pakken die deze onderdrukking uitoefenen.
Wat betreft deze zogenaamde “druk “zou het misschien wel wijzer zijn om hier eens met duidelijker cijfers voor de dag te komen. Zo lezen wij in de studie van de Koning Boudewijnstichting “Belgische Marokkanen” dat 25 % van de Belgische-Marokkaanse vrouwen drukking hebben ondervonden betreffende hun kledij, van deze 25 % hebben 8 % aan deze druk toe gegeven. Dat maakt dat dus 2 % van de vrouwen tegen hun zin bepaalde kledij dragen, dit is zeker nog te veel maar het probleem wordt niet opgelost door nieuwe dwang- en verbodsbepalingen in te voeren.
Paul Scheffer wordt de laatste maanden in elk debat, te pas en te onpas aangehaald, In zijn boek “Het land van aankomst” kunnen we dankzij een zeer genuanceerde studie over migratie, en de problemen die hierdoor onstaan voor de beide partijen, leren inzien en begrijpen dat een andere aanpak, of andere inzichten zich opdringen.
Maar meer en meer merken we dat telkenmale we moslim medeburgers onze normen willen opdringen naar Scheffer verwezen wordt, maar volgens hem kan een hoofddoekverbod alleen bij werknemers in openbare dienst, daar waar het dragen van een uniform verplicht is.
De ludieke demonstratie van BOEH was een duidelijk teken van solidariteit en medeleven met een gediscrimineerde minderheidsgroep .
Vaak wordt hier opgeworpen dat de essentie van het debat hier uit te weg wordt gegaan, namelijk de te grote leerachterstand van kinderen van onze moslim medeburgers, wij zijn het daar volledig mee eens en denken dat het bestaan van concentratie scholen verantwoordelijk is voor deze leerachterstand .Maar waarom sturen zoveel progressieve vrijzinnigen hun kinderen per SUV of bakfiets naar “witte” scholen in de buitenwijken ?. De schoolresultaten van kinderen van moslim medeburgers zijn vaak erbarmelijk en de kloof tussen moslim en niet-moslimkinderen wordt er niet kleiner op.
Het is de taak van het onderwijs om voorstellen te doen om deze kloof te dichten, wachten op de volgende verloren generatie kan niet. Dergelijke problemen zullen niet opgelost worden door nieuwe drempels in te bouwen, wat denkt men nu te bereiken door sommige moslim meisjes uit te sluiten, zal men hierdoor de kansengelijkheid verbeteren? Is een versnelde integratie de sleutel tot maatschappelijk succes, de wetenschappelijke gegevens hieromtrent zijn eerder schaars. Deze vaak door dwangmaatregelen opgelegde integratie kan net zogoed tot maatschappelijk onaangepast gedrag leiden, vooral indien de maatschappij het verlangen tot integratie niet beantwoordt met gelijke mogelijkheden en kansen. Wij verwijzen hier naar de recente studie “Marokkaanse jeugddeliquenten: een klasse apart”( Gonneke Stevens et al. Universiteit Utrecht) waaruit zou kunnen blijken dat een integratie die niet aan de verwachtingen beantwoordt kan leiden tot onaangepast krimineel geedrag.
Dit lijkt ons veel belangrijker dan een fixatie op een een postchristelijk monocultureel seculier model dat nog stamt uit onze angst voor een dominerende religie.
Een vrijzinigheid die een karikaturaal spiegelbeeld wordt van een monotheïstische visie die zij bestreden heeft, hoeft voor ons niet. De seculiere samenleving is een middel om met verschillend-gelovigen en ongelovigen samen te leven, maar de verwezenlijking van een monoculturule laïciserende staat die alleen onze normen aanvaardt en waar alle uiterlijke tekens van religie uit de publieke ruimte moeten geweerd worden, lijkt ons een nieuwe vorm van intolerantie en deze visie van seculariteit dient dan ook bij de “gevaarlijke utopieën” gerangschikt te worden.

Danny Offermans
Lode Gepts

17 10 2009
Frank Roels

Offermans en Gepts (hierboven) brengen enkele nieuwe, zeer valable elementen aan. Knap gezien, goede documentatie.

18 10 2009
Bernard Decock

Ik citeer “Zo lezen wij in de studie van de Koning Boudewijnstichting “Belgische Marokkanen” dat 25 % van de Belgische-Marokkaanse vrouwen drukking hebben ondervonden betreffende hun kledij, van deze 25 % hebben 8 % aan deze druk toe gegeven.” Dergelijk onderzoek bewijst weinig omdat het voorbij gaat aan de conditionering die uigaat van de cultuur waarin men opgevoed wordt. Dwz. in een moslim-milieu wordt het dragen van een hoofddoek als “normaal” ervaren. Verder vertelt deze studie weinig over de “vrijheid” van spreken, handelen, bewegen, denken. Het zijn juiste deze elementen waar wij als vrijzinningen dienen op te focuseren. Wellicht dienen we bepaalde “vrijheden” in te perken als ze uiteindelijk algemeen genomen resulteren in de onvrijheid van anderen. Jammer dat al onze dicussies uiteindelijk niets verhelpen aan het prangende probleem dat na twee of drie generaties beide culturen er nog steeds niet in slagen met elkaar te praten.

23 10 2009
Werner Donné

Beste,

Hoofddoeken principieel verbieden kan volgens mij niet, omdat het een inbreuk is op de individuele vrijheid. Het mogen dragen van een hoofddoek kan echter evenmin principieel worden afgedwongen. Als er technische of praktische redenen zijn, in een vak op school of op de werkvloer, om de hoofddoek te verbieden dan gaat dat voor. Ik geloof niet dat men in zonde leeft als men dan geen hoofddoek draagt, tenzij iemand dat kan bewijzen. Wanneer de hoofddoek gedragen wordt onder sociale druk is er ook een inbreuk op de
individuele vrijheid. Een school die dit vaststelt en het in strijd acht met haar project moet kunnen ingrijpen.

Werner Donné.

30 10 2009
Wieland Volkaert

Ik ben het niet eens met het hoofddoekenverbod, en wel hierom. Eigenlijk is het een debat over de hiërarchie van waarden. Kern vraag: is het recht op onderwijs belangrijker dan het dragen van een hoofddoek? Stellers zeggen dat het recht op onderwijs belangrijker is, en wie meisjes oproept om niet naar school te gaan uit protest is achterlijk, want hij draait die hiërarchie om. Maar klopt dat wel? Zelfd de imam heeft het recht op onderwijs niet in vraag gesteld, de oproep om niet naar (die) school te gaan was een aktiemiddel, geen principiële keuze. In tegendeel, meteen werd gezocht naar middelen om dat recht op onderwijs te garanderen desnoods door het oprichten van een nieuwe school.
We kunnen ook even verder doordenken. Door de vraag te stellen: “Wat is belangrijker, recht op onderwijs of het dragen van een hoofddoek?” maken we het ons als vrijzinnigen gemakkelijk om te stellen dat wij de “juiste” keuze maken en in de hiërarchie van waarden het recht op onderwijs te laten primeren. Maar we kunnen de vraag ook anders formuleren: “Wat is belangrijker, recht op onderwijs of het niet-dragen van een hoofddoek?”. En dan komen we op het pijnpunt in de diskussie: wat in de meeste scholen gebeurt (de athenea van Antwerpen en Hoboken waren alleen de “laatste bekeerlngen”) is het ondergeschikt maken van het recht op onderwijs aan het niet dragen van de hoofddoek. Of men die hoofddoek nu beschouwd als een religieuw symbool of als een hoofddeksel maakt voor mij, als vrijzinnige, niet eens iets uit: het recht op onderwijs is voor mij zo belangrijk dat het al dan niet dragen van een hoofddoek daar geen rol mag bij spelen. Elke vrijheidsbeperking, opgenomen in een schoolreglement, is voor mij als vrijzinnig humanist enkel aanvaardbaar indien ze strikt noodzakelijk is om het onderwijsgebeuren in al zijn facetten vlot te laten verlopen. Ik weet dat in heel veel schoolreglementen al jaren kledingvoorschriften staan, en, eerlijk, ik stoor mij daar mateloos aan. Een hoofddeksel, een piercing in oorlel, navel, tong of wenkbauw, een blote schouder, een t-shirt met een afbeelding van Ché Guevara, ze behoren tot de persoonlijke levenssfeer van de leerling en er is geen enkele rationele reden om ze te verbieden. Ze maken deel uit van de verscheidenheid van onze samenleving, en het is goed dat de school de leerlingen vertrouwd maakt met die verscheidenheid, door alle leerlingen er in respect voor elkaar mee te leren omgaan. “Verboden te verbieden” – met de nodige zin voor nuance toegepast, is nog steeds een mooi motto. De enige aanvaardbare grens aan de vrijheid is de vrijheid van de anderen.

30 10 2009
Wieland Volkaert

Even een “denkoefening”, altijd interessant, ook in een les NC Zedenleer:
Wanneer men het hoofddoekendebat uit de sfeer van de al dan niet verhulde islamfobie wil halen, is het goed om in de argumentatie de hoofddoek even te vervangen door het “topje” van een bikini. Mannen verbergen in zwembaden, op stranden enz. hun borstspieren en tepels niet, vele vrouwen – maar niet allemaal – wel. Er zijn nogal wat mannen (vaders, broers, echtgenoten) die niet willen dat hun dochter, zus, echtgenote zich in monokini vertoont, en dus druk uitoefenen om dat bovendeel toch maar te dragen – of zelfs een eendeling badpak. Is dat een reden om de monokini bij reglement als norm op te leggen, om die vrouwen, die graag in monokini zouden rondlopen, maar door hun omgeving onder druk worden gezet, tegen die druk te beschermen?

31 05 2010
Yvan Brys

Een hoofddoekverbod is niet het einde van de wereld. Dat heeft U goed gezien.
Maar het verbod om tegen je baas je mening te zeggen is dat evenmin;
Het verbod op abortus is dat evenmin;
Het verbod voor twee mannen om met elkaar te trouwen is dat evenmin;

Wat is dan wel het einde van de wereld? Dat hangt grotendeels af van hoe de mensen zich voelen wiens recht miskend wordt om te doen wat ze willen doen zonder iemand anders schade toe te brengen.

Ik heb meer en meer de neiging om de slogan van BOEH! (Baas over eigen Hoofd) te vervangen door: Hoofddoek? Bemoei u met u eigen zaken!

22 07 2010
Ruud

Ik denk inderdaad dat de schrijver van dit artikel van een aap afstamt. Ik daarentegen, gelukkig niet! Prijs God.

21 08 2010
peter calluy

Weinig kennis van de islam in het algemeen en van de dwangmatige methodieken die bewust maar ook onbewust worden gehanteerd binnen de moslimgemeenschap. Te veel om hier uit te leggen.

Moeten we eens doen in een HVV gebouw met wat islamkenners.
Urbain Vermeulen, Koenraad Elst of Hans Jansen bvb. Maar ondertussen kan ik wel al opmerken dat, wanneer de grote humanisten op dit forum die werkelijk geïnteresseerd zijn in die ‘ vreemde’ hysterie rondom de hoofddoek bvb, leer dan over wat hij symboliseert en hij zal je meer vertellen dan het eerste beste petje. U zult snel merken dat enig pacificatiemodel (zoals E.Vermeersch dat zo mooi noemt) echt nodig is hoor.

Deze uitspraak van Mohammed komt voor in meer dan tien passages in de authentieke overleveringen (sahih Hadith) van Muslim en Bukhari die telkens onder het hoofdstuk “Geloof” (Iman) gerangschikt staan. Een voorbeeld ervan staat in Bukhari: Vol. 1, Boek 2 “Geloof”, Nummer 24:

Allah’s Boodschapper heeft gezegd: “Ik heb (van Allah) opdracht gekregen om te vechten tegen de mensen tot zij verklaren dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammad Allah’s Profeet is, en tot zij de gebeden perfect uitvoeren en de verplichte aalmoezen geven (zakat), en indien zij dit doen, dan hebben zij hun leven en hun bezit tegen mij beschermd behalve wat betreft de Islamitische wetten waarvoor zij rekenschap dienen af te leggen tegenover Allah.”

Dit is een regelrechte bedreiging door de Profeet van de Islam van iedereen die de Islam niet aanvaardt. Het illustreert ook de denkwijze van de stichter van de Islam. Hij verklaart alle niet-moslims tot vijand.

Trouwens de keppeltjes werden vroeger gedragen in school maar tevens netjes aan de kapstok gehangen buiten aan de klas. Aaah die oude schoolgebouwen.

Vriendelijke groet

23 08 2010
Frank Roels

aan Peter Calluy: Hoeveel eeuwen geleden werd die Korantekst opgeschreven? Bovendien lezen we hem in vertaling wat onze interpretatie bepaalt. De hedendaagse katholieken gaan we ook niet veroordelen aan de hand van uitspraken van bijvoorbeeld de Inquisitie (Congregatie voor de Geloofsleer) uit de tijd van het schrikbewind van de hertog van Alva in Vlaanderen. Elke persoon, jood, moslim, christen, atheïst, moet op zijn/haar eigen daden beoordeeld worden. Vanuit dat perspectief vormen de hoofddoeken e.d. geen gevaar dat wij gebombardeerd worden door F-16’s, of bezet of belegerd door een moslimland; omgekeerd is dat wel een realiteit.

23 08 2010
peter calluy

Zoals ik zei Mr Roels, kennis van de werkelijke toedracht van het probleem ten gronde.

Ik zal even het feit van de inquisitie aanhalen als voorbeeld en zal de , voor mij, ondertussen tot mantra’s verworden uitlatingen over ‘ het Arabisch’ laten voor wat ze zijn.

De inquisitie is vandaag totaal niet meer aan de orde. Wie dat toch probeert wordt op zijn best een beetje meewarig als tureluurs bestempeld en niet echt au serieus genomen. Probeert u eens vandaag de sharia op dezelfde manier te benaderen bvb ?

Nog eentje, wie zegt Jezus te gaan volgen, zelfs letterlijk ; houd deze in het oog want hij zal proberen over water te lopen, malafide handelaars te Scherpenheuvel verdrijven met een koord, en veel bidden voor zondaars afvalligen enzoverder. Als iemand de levenswandel van Mohamed gaat volgen staan er andere zaken op het programma.

Dit is een veel te korte reactie en onvolledig. Doch zou ik u aanraden om te rade te gaan bij arabisten dewelke u verder kunnen inlichten op een academisch niveau.

Groeten Peter.

23 08 2010
peter calluy

Zoals ik zei Mr Roels, weinig kennis van de werkelijke toedracht van het probleem ten gronde.

Ik zal even het feit van de inquisitie aanhalen als voorbeeld en zal de , voor mij, ondertussen tot mantra’s verworden uitlatingen over ‘ het arabisch’ laten voor wat ze zijn.

De inquisitie is vandaag totaal niet meer aan de orde. Wie dat toch probeert wordt op zijn best een beetje meewarig als tureluurs bestempeld en niet echt au serieus genomen. Probeert u eens vandaag de sharia op dezelfde manier te benaderen bvb ?

Nog eentje, wie zegt Jezus te gaan volgen, zelfs letterlijk ; houd deze in het oog want hij zal proberen over water te lopen, malafide handelaars te Scherpenheuvel verdrijven met een koord, en veel bidden voor zondaars afvalligen enzoverder. Als iemand de levenswandel van Mohamed gaat volgen staan er andere zaken op het programma.

Dit is een veel te korte reactie en onvolledig. Doch zou ik u aanraden om te rade te gaan bij arabisten dewelke u verder kunnen inlichten op een academisch niveau.

Groeten Peter.

23 08 2010
Frank Roels

De Congregatie voor de geloofsleer (Inquisitie) is in 2001 bevoegd verklaard om de seksuele misbruiken door priesters te behandelen. Ze is dus zeer actueel.

24 08 2010
peter calluy

Daarom is heel veel volk ertegen en zij zeggen dat ook. Er word toch heel duidelijk gesteld dat enkel Justitie hier bevoegd is om op het niveau van het publiek recht onderzoek en eventuele vervolging in te stellen.

De sharia is een belemmering voor zowat alle islamitische landen en staatsstructuren om de universele verklaring van de mensenrechten aan te nemen. Men heeft er zelfs zelf eentje gemaakt, de verklaring van Cairo, waarbij de sharia het hoogste gezag krijgt toebedeelt.

bvb:

Terwijl de UVRM stelt dat alle mensen vrij en gelijk zijn:

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Doet de Cairo Declaration of Human Rights in Islam in haar inleiding al onmiddellijk de uitspraak dat de Islamitische gemeenschap, de Ummah, de moslims dus, superieur zijn aan niet-moslims. De islamitische landen, verenigd in de OIC verdeelt de wereld dus in moslims en niet-moslims en stelt dat de Islam aan de hele wereld dient opgelegd te worden, hier subtiel verwoord als “to guide” of “begeleiden”:

Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which Allah made as the best community and which gave humanity a universal and well-balanced civilization, in which harmony is established between hereunder and the hereafter, knowledge is combined with faith, and to fulfill the expectations from this community to guide all humanity which is confused because of different and conflicting beliefs and ideologies and to provide solutions for all chronic problems of this materialistic civilization.

En onmiddellijk daarna volgt al de klassieke dooddoener dat alles aan de Shariah ondergeschikt is:

In contribution to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari’ah.

Terwijl artikel 1 van de UVRM het heeft over “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” beperkt de Cairo Declaration of Human Rights in Islam dit tot vrijheid en menselijke waardigheid zoals gedefinieerd/beperkt in de Shariah. Er staat niet dat alle mensen gelijke rechten hebben. Dit is geen toeval omdat de Shariah aan mannen en vrouwen en ook aan moslims en niet-moslims verschillende rechten toekent. Aangezien de Islam de slavernij niet afgeschaft heeft en de Shariah-handboeken die in de 21e eeuw gepubliceerd worden nog altijd de wetgeving i.v.m. slaven bevat staat ook niet vermeld dat alle mensen vrij zijn:

Dit is geen duizend jaar geleden geschreven maar actueel.

U vergelijkt aldus grote appelen met kleine peren.

Nu , Mr Roels ik neem aan dat U de Professor bent van de U Gent terwijl ik een gewoon werkmens ben met een uitzonderlijke interesse in de fenomenen van, en de gevolgen van de aanwezigheid van de islam en de reactie van onze instituties hierop. U moet weten dat ik de evolutie spijtig vind en een ietwat verontrustend. Nu slecht nieuws is gewoon slecht nieuws. Het geeft geen pas om dit selectief te relativeren. U bewijst daar niemand een dienst mee. De grootste slachtoffergroep namelijk de moslimgemeenschap zelf is daar niet mee geholpen maar blijft gevrijwaard van objectieve kritiek in de middeleeuwen ter plaatse trappelen.

Groeten Peter.

24 08 2010
peter calluy

De gematigde islam bestaat niet
Hoeiboei, 18 augustus 2009

Ik heb voor islamografie geleerd. Dat vak werd niet steeds zo genoemd, het werd onder allerlei modieuze namen aan de studenten verkocht, maar zoals geo-grafie het aardoppervlak beschrijft, zo beschrijft islamografie de islam. De geografie brengt soms vervelende berichten, bijvoorbeeld ‘de zee is wel ontzettend diep’, maar de geografie oordeelt de planeet niet.
Islamografen zouden wel willen dat zij over dezelfde vrijheden beschikten als de geografen. Ze zijn bang vervelende berichten te brengen. Ze hebben daarmee dan ook slechte ervaringen. Het wordt hen persoonlijk kwalijk genomen wanneer ze komen aanzetten met feitjes als ‘De islam roept op tot oorlog tegen de ongelovigen waar die zich ook maar bevinden’. Het ongelovige publiek wordt dan bozer op de islamograaf dan op de islam.
Ik heb niet alleen als student voor islamografie geleerd, ik heb bijna veertig jaar in dat vak aan de universiteit les gegeven. Gaandeweg heb ik een opvatting ontwikkeld waar niemand blij mee is. Ik ben gaan geloven, ja, ik weet eigenlijk wel zeker, dat er wel degelijk fatsoenlijke moslims bestaan die humane opvattingen koesteren maar dat er geen gematigde en liberale islam bestaat. Maar dat kan ik niet bewijzen. Daarmee is mijn onkunde als islamograaf afdoend aangetoond.
Er is hier een kennisfilosofisch probleem aan de orde. Het is onmogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat. Ludwig Wittgenstein zou toen hij nog student was zijn hoogleraar Bertrand Russell daar op gewezen hebben. Russell vond dat in eerste instantie maar onzin. ‘Er is geen neushoorn in deze collegezaal’, liet de grote denker aan zijn student weten. Die reageerde daarop met ‘Dat weet ik zo niet’, en ging onder alle tafels kijken.
Maar hoe het filosofisch en logisch ook zit, elke apenkop weet dat het makkelijker is te bewijzen dat iets bestaat, dan bewijzen dat iets niet bestaat. Daarom hoeft voor een rechtbank een verdachte niet zijn onschuld te bewijzen.
Ik lijd aan mijn onkunde, en aan mijn onvermogen om te bewijzen dat de gematigde islam niet bestaat. Maar wat zou het makkelijk zijn mij uit mijn lijden te verlossen als er wél een gematigde islam bestond. Daartoe hoeven de Dibi’s (GroenLinks) en de Boushibti’s (PvdA) en de Abdolala’s (Niks) van deze wereld me alleen maar een handvol moskeeën aan te wijzen waar niet (bijvoorbeeld) wordt gepredikt dat afvalligen vermoord moeten worden, overspeligen gestenigd, en dat de ongelovigen ‘rotbeesten’ zijn, sharr al-dawwaab, Koran 8:55. Waar is er een moskee waar moslims niet worden opgeroepen tot strijd tegen niet-moslims, met de bedoeling deze laatsten te onderwerpen?
Maar Dibi, Boushibti en Abdolala kunnen zulke moskeeën niet aanwijzen, want die bestaan niet, en dat weten zij wel en u niet.
Met het Katholicisme is er iets dergelijks aan de hand. Het Katholicisme is niet democratisch. Maar dat hindert niets, want de meeste katholieken zijn dat wel. Hetzelfde geldt voor de Mormonen. De theorie van hun leer is niet democratisch, in geen enkele betekenis van het woord. Maar dat hindert niets, want de meeste Mormonen zijn dat wel.
Nu de islam weer. De meeste moslims zijn geen terroristen ook al zijn de cijfers van enquêtes over de actiebereidheid van moslims soms moeilijk te interpreteren. Maar niemand kan er omheen dat wel degelijk terroristen bestaan die moslim zijn en die de islam aanvoeren als verklaring voor hun moorddadige handelingen.
Voor alle zekerheid en in willekeurige volgorde: Madrid, Bali, Wenen 1683, Londen 7/7, WTC 9/11, Theo van Gogh. Zie verder de opsomming van de (op dit moment) ruim 13.000 aanslagen sinds 9/11, op de site van TROP, http://www.thereligionofpeace.com.
Dat wil nog niet zeggen dat de moslims onze vijand zijn zoals de Duitsers of de Russen onze vijand geweest zijn. Maar de terroristische moslims en hun theorieën over de zuivere islam – die zijn dat wel degelijk. Die willen ons tot slaaf of dood maken. Als wij niet slaaf of dood willen zijn, zullen we ons een beetje moeten verdedigen. Daar hebben we moeite mee, omdat verdediging tegen agressie al snel tot bittere conflicten leidt die nauwelijks van oorlog te onderscheiden zijn. Verdediging en conflict zullen zeker tot chaos leiden. Voor chaos zijn we banger dan voor de islam.
Zodra er moslims (of anderen) met chaos gaan dreigen, slaan alle stoppen bij ons door. De eerste pogingen tot dreigen zijn verkeerd uitgevallen: een amateur-moslimleider riep een aantal jaren geleden dat als alle moslims een dag gingen staken, dat heel Nederland dan plat lag. Maar helaas, de cijfers over werkeloosheid onder moslims zijn van dien aard, dat de goede man alleen maar gegrinnik opriep.
Tegenwoordig lukt het beter. Geef ons invloed, roepen ‘gematigde’ beroepsmoslims, anders kunnen we ‘de jongens’ niet in het gareel houden. Er is geen enkele aanwijzing dat gematigde beroepsmoslims ook maar enige invloed kunnen uitoefenen op de terroristen. Uit de publicaties van de terroristen blijkt eerder het tegendeel. Maar wat waren de ongelovige bestuurders blij dat er een maatregel voor ze bedacht was, beroepsmoslims te hulp roepen, die leek bij te dragen aan de oplossing van het probleem van de moordenaars die zich onder ons verbergen. Daaraan moest immers iets gebeuren, en dit was iets.
Het was ook nog een maatregel die indien uitgevoerd zou bewijzen dat zij niet anti-moslim waren en dus ook geen rassisten. Het beste van twee werelden: de moordenaars werden bestreden en tegelijkertijd groeiden betere kontakten met de moslims.
Van dat bestrijden is natuurlijk nooit niets terecht gekomen. Het enige resultaat van het aan boord halen van ‘gematigde moslims’ was: Gratis macht, aanzien en invloed voor de zelfbenoemde gematigde beroepsmoslims. Deze ontwikkeling heeft zich in heel Europa voorgedaan, niet alleen in Nederland. Het ligt dus echt niet aan onze kaaskoppendomheid. Het ligt aan de tactiek die onze vijand op ons los laat.
Hoe kwalijk de opstelling van die gematigde beroepsmoslims is, wordt onmiddellijk duidelijk als we hun praatjes vergelijken met wat de legendarische goede Duitsers over het Nazisme en Duitsland plachten te zeggen. Een academisch geschoolde islamograaf krijgt haast onmiddellijk een sterk verhoogde bloeddruk als hij de naar de fantasietjes en onwaarheden van mensen als Tariq Ramadan moet luisteren. De ‘goede Duitsers’ logen niet. Voor ‘gematigde beroepsmoslims’ is daarentegen ‘waarheid’ wel heel makkelijk te definiëren: alles is waar wat de weerstand tegen de islam bij de ongelovigen doet afnemen.
Academisch getrainde islamografen zetten uit verbijstering over al dat gelieg zichzelf deels buiten spel. Het ongelovige publiek kan zich in meerderheid immers niet voorstellen op welke schaal en over hoeveel details er door de gematigde beroepsmoslims gelogen wordt. Islamografen die daar op wijzen brengen alleen maar voor de zoveelste keer een ongeloofwaardig slecht bericht.

24 08 2010
peter calluy

Bovenstaand stukje is van Hans Jansen,

/www.arabistjansen.nl

14 04 2011
sumela

  
Islam als immigratie-ideologie;
 
Immigratie naar andere landen die nog niet onderworpen zijn, staat centraal in de Islam. De islamitische jaartelling begint met de datum waarop Mohammed en zijn volgelingen immigreren van Mekka naar de overwegend joodse oase Yathrib. In tegendeel van andere religies, is deze jaartelling gebaseerd bij de migratie van de krijgsheer Mohammed en zijn strijders van Mekka naar Madina in het jaar 622. Onderweg wonnen Mohammed’se stammen alle oorlogen tegen de andere stammen en hierdoor is hij een held geworden, zoals nu in Libië, Khadaffi met zijn stammen in Tripoli tegen de andere stammen in Benghazi en stamleiders die zich Allah’s vertegenwoordigers noemen! Khadaffi’s roepen, “leve Allah, Khadafi en libie”, de opstandelingen roepen “Allah, Mohammed en Koran..”, Benghazi stammen onder leiding van Egyptische Moslimbroeders houden zich aan hun oeroude fundament, terwijl Khadaffi probeert de plaats van ultieme stamleider Mohammed te veroveren. Allah blijft nog steeds een constante voor alle Arabische stammen. Door de Navo gesteunde Moslim broeders, Hezbollah en andere fundi’s hebben een nieuwe tactiek uitgevonden: gekke EU leiders die een kleine immigratie probleem niet kunnen oplossen worden gemobiliseerd om de stammenoorlog van Moslims te financieren.

Mohammed’ s stammen migratie noemt men el-Hijra [Turkse versie Hicret: veel Milli Gorus organisaties in Nederland opereren onder deze naam.]
Op deze dag begint dan de islamitische jaartelling. Mohammed leidde in Mekka een weinig succesvolle religieuze sekte. De Mekkanen namen zijn religie niet ernstig, en nadat hij op een dag het Mekkaanse heiligdom, de Kaaba, was binnengestormd met de woorden “Ik breng u slachting”, vonden ze hem zelfs gevaarlijk. De Islam schrijft alle moslims voor dat ze het voorbeeld van Mohammed moeten volgen. Immigratie met als doel een politieke machtsovername door de islam te bewerkstelligen, is dan ook een religieuze plicht.
De moslims die naar hier kwamen zijn “scrapings from the bottom of the barrel”. Ze hebben zich hier, geholpen door domme politicus in sociale goedkope ghetto’s ingeplant en ze hebben geleerd het systeem te gebruiken. Dit is natuurlijk en heel begrijpelijk voor hen aangezien ze uit een maatschappij komen waar ze alleen iets voor niets krijgen op het scherp van een mes of uit de loop van een pistool. Voor hen is de maatschappij hier zwak en zijn de autoriteiten bang van hen, of ze hebben hen electoraal nodig. Wat ook de reden is, ze zijn er van overtuigd dat ze de bovenhand hebben over de Europese staat. Als je dan “burgemeesters”, “wethouders” en allerlei politicus bezig ziet hebben ze nog gelijk ook. Daarbij komt dat de meeste imams, betaald door de Turkije, Iran, Marokko, Saudi Arabie of gelijk welke andere extreme geldschieters, hen wijs maken dat dit door de macht van Allah komt die dit alles voor hen organiseerde, zoals door hun profeet voorspeld. We praten nu over ongeletterden zonder andere communicatie dan de vrijdagse donderpreken. Ze hebben zelfs geen idee wat er echt in de koran staat, ze kunnen er geen jota van lezen.
Voeg daarbij de zeer concrete belofte van de imams dat de moslims dit alles straks demografisch gaan overnemen zonder slag of stoot. Je moet je wel realiseren dat in de Amsterdamse, Berlijnse , Parijse voorsteden de moslim vrouwen opgevolgd worden hoeveel kinderen ze baren. En pas op als dat niet minstens een jaarlijkse zwangerschap is. Ze krijgen ook een “zwarte” kindervergoeding. De arme vrouwen die moegebaard zijn worden als keuken-en babyhulp gebruikt en nieuwe broedmachines worden uit het “moederland” geïmporteerd.
De ongeletterde massa, die met moeite onze Europese talen spreken worden, met de hulp van de zwakke politicus, als demografisch ongeletterd leger gebruikt door de moslim leiders, zoals het zeer gevaarlijke “Muslim Brotherhood”.
Als je dan weet dat Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk en andere Europese landen oogluikend polygamie toelaten, dan moet je geen verdere vragen stellen.
De politieke religieuze moslim leiders gebruiken dus hun eigen ongeletterde massa om hier europa over te nemen op een “vreedzame” manier, met misbruik van onze sociale zekerheid.
Het probleem zit hem dus in onze eigen politieke caste met de drijvende obscure krachten van de moslim leiders in de Turkse en Arabische hoofdsteden.

Imams, staatsambtenaren en infiltranten uit Turkije en Marokko: Tweedeling van Nederland!

Tweedeling begon toen de eerste Moslims binnen waren. De samenleving was één maar is door de Islamitische massa-immigratie in tweeën gesplitst. Zolang huidige beleid met grote lijnen intact blijft, zullen de problemen alleen verergeren en blijft de immigratiekraan openstaan waardoor er een bom gelegd wordt onder onze samenleving en de verzorgingsstaat niet te handhaven is.
Omdat Moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk. Westerse samenleving proberen te combineren met de mohammedaanse doctrine is een onbegonnen werk. Dat het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam, heeft grote implicaties. Hiermee wordt het aangegeven dat het Islamitische doctrine de oorzaak is van deze tweedeling! Dit staat vast. Islamitische strijders die gesteund zijn door de corrupte politiek, vechten in feite voor een nieuwe dictatuur. Deze Moslims zullen hun politieke stelsel nooit hervormen. 140 miljoen Christenen en circa 57 miljoen andersdenkenden die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen verwachten hiermee geen veranderingen.

In Nederland, overal in de wijken zijn er fundamentalistische kolonisten actief: imams, gestuurde infiltranten en andere staatsambtenaren die niks mee te maken met de immigratie, zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te islamiseren…

Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen via: hun bruiden uit een islamitische land halen, creatie van een gesloten maatschappij waarin uitsluitend via TV schotels gekeken wordt naar eigen staatspropaganda, eigen scholen oprichten, moskeen bouwen. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele kolonisten uit Marokko, Turkije, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen. De moskee als politieke arena, waarbinnen zich diverse krachten manifesteren. Het is bizar dat gemeentes en centrale overheid de moskee hebben gekozen als gesprekspartner voor hun beleid. Juist daar laat de politieke islam het meest nadrukkelijk van zich horen. Turkije met haar staatsislam, Diyanet, is het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turks-islamitische nationalisme. De Diyanet is dus een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.

De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. Turkse politieke verlengingen binnen Europa, Militaire opbouw, ideologische agressiviteit, en de vorming van een nieuwe blok is werkelijk een nieuwe bedreiging. Haar meer genuanceerde toepassing van het afschuwelijke islamisme, is eigenlijk de toekomstige bedreiging voor de Europa. Ze zijn de uitvinders van een meer duurzame en verraderlijke vorm van het islamisme.
De Diyanet, onder leiding van Turkse geheime dienst, is inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan…! In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000.

De Turkse en Arabische indoctrinatie speelt nu op alle maatschappelijke vlakken en begint met het onderwijs waar de aanpassing aan de Nederlandse cultuur doodgezwegen wordt, gevolgd door de massahysterie van herkomstlanden machthebbers die afwijkende meningen via hun verlengde structuren toch kunnen onderdrukken. Honderden duizenden TV schotels en massa militanten die op de aparte islamscholen, stichtingen en moskeen actief zijn vormen een grote gevaar. Nu nog meer mensen die in Nederland geboren worden blootgesteld aan de staatspropaganda van allerlei moslim dictators. Bovendien wordt anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen.

Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren!
Andersdenkenden zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel mensen die niet Moslim zijn, voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland. De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa. In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. In Moslimlanden worden christenen onderdrukt, dan ook hier in Nederland geen moskeeën. Er zijn nu meer dan genoeg moskeeën. Als wij in islamitische landen geen kerken mogen bouwen, ja als zelfs christenen worden vermoord omdat ze christen zijn, dan mogen jullie hier ook geen nieuwe moskeeën bouwen. We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! Terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn. Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet…

Met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. PVDA leider praat nu over “de boel bij elkaar houden”, hiermee suggereert hij dat er een etnische tweedeling nieuwe bedreiging is voor Nederland, maar tegelijkertijd wilt hij geen immigratiestop!. De grondslag van deze gevaar, instroom van nog meer Moslims wordt gezien als de “toekomst” van PVDA. “bij elkaar houden…” is geen oplossing. Cohen’s boel bestaat uit grote groepen die etnisch onverenigbare kernelementen hebben, ze groeien steeds uit elkaar. Cohen leest Koran en in achtergrond is hij nog steeds bezig om zijn grote “westermoskee” toch te laten bouwen met behulp van de vijanden. In Rotterdam Essalam moskee geopend maar hoe? Cohen heeft zijn burgemeester en wethouders onderdruk gezet, terwijl “heilige” moslims zelf geen hoop meer hadden. Nu is Amsterdam aan de beurt! Cohen zegt niks te weten over de vrouwen handelaar Saban B., die ook betrokken was bij de bouw van een grote moskee in Amsterdam. Vrouwen handelaar Saban B. had 1.8 miljoen afgestaan! Milli Gorus zegt dat hij als sponsor welkom is, maar zeggen ze niks over de 1.8 miljoen Euro. Sabanse witwas actie, Cohense ideologie probleem en een Islamitische criminele organisatie die ten koste van alles een dominantie structuur wilt bouwen; samen bij elkaar vormen ze een grote gevaar! Socialistische ideologie is zeker achtergehaald, net als PS in Frankrijk, zoeken ze iets onder de zand van Mohamedanse woestijn. PS had honderden duizenden moslims, maar ziet uiteindelijk geen “toekomst” meer in deze fatale massavernietigende proces. Franse vrouwen in een warme land, zagen islam vlag Boerka/hoofddoek een gevaar voor hun eigen gezondheid en PS moest uiteindelijk het verbod steunen. Moslimmannen die binnen PS actief zijn wilden hele partij Arabiseren. Arabische mannen hebben veel “socialistische” vrouwen als hun tijdelijke afvalputjes gebruikt in hun nieuwe broedplaats, bij deze vrouwen hebben ze ook heel veel “mohammed’s” verwekt!. “Het geloof van het zwaard” zei de paus voordat hij dat moest terugnemen onder bedreiging van het zwaard. Iedereen die beweert dat ze gewelddadig zijn…. wordt aangevallen of bedreigt. Hier in het beschaafde NL hadden we deze manier van redeneren na het jaar 1400 niet meer gehoord… tot ca 15 jaar terug. Welkom terug in de middeleeuwen. Straks hebben we hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen.
De oplossing? Verplicht Nederlands, verplichte scholing, geen islamitische scholing, geen Arabisch, Turks in de scholen. [communicatie middelen van de vijandige mogendheden die apartheid willen bevorderen per direct verbieden], geen kindervergoeding bij spijbelen. Geen familiehereniging, die meestal toch vals is, geen dubbele nationaliteit, belasting op transfers naar het land van herkomst…De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.
 

27 06 2011
isaak

Turkije in de Europese Unie!

INGEZONDEN: Burgerjournalist Isaak C.

Nu zijn de EU subsidies aan Turkije weer verhoogd alsof  ’Griekse toestanden’ nog niet genoeg zijn. Turken liggen in een deuk, ze zitten nog niet eens in de EU en krijgen het nu al bij bakken binnen.
Een land dat Europa wil islamiseren (daar hebben de leiders van Turkije nooit een geheim van gemaakt. Het land dat symbool staat voor alles wat er mis is in de Arabische landen. Dat een land welke de meeste Europeanen haten, toch nu al miljarden heeft gekregen om zich voor te bereiden tot toetreding is echt de druppel die de emmer doet overlopen.
Er vloeit vanuit de zwaar gesubsidieerde Turkse enclaves in ons land al zeer veel kapitaal naar Turkije. Sturen we al niet veel geld in vorm van kinderbijslag uitkeringen voor kinderen die niet bestaan of van familie zijn en wat te denken van uitkering nooit gewerkt toch pensioen. Maar kennelijk is het nooit genoeg. Turkije leeft van subsidies en dat is de enige reden waarom het land bij de EU wil. Turkije slokt nog meer miljarden van Europese unie.
Ten eerste, het onderhouden van miljoenen Turken die ook op hun 40ste met pensioen gaan is onhaalbaar; Turken zijn te lui om te werken en te veeleisend, als ze binnen zijn, mogen de bouwbedrijven alleen gevangenissen en moskeen bouwen tot de laatste vierkante meter van Nederland ook beton wordt, zodra Turken de Europeanen in hun greep hebben, treedt de stagnatie meteen in. Stop geen belasting centen in deze bodemloze put. Stel je voor, Turkije met 80 miljoen inwoners als een parasitaire land, nog groter dan Duitsland en Frankrijk, hoe zal dat gaan met de stemverhoudingen?
Ten tweede leidt een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie naar West-Europa en zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Met nog miljoenen Moslims uit omringende landen die via corrupte Turkije als Turk naar west Europa doorgesluisd zullen worden, wordt  EU compleet onbestuurbaar. Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren.
Gelet op de verschrikkelijke realiteit dat steeds meer EG-wetgeving de lidstaten, waaronder Nederland wordt opgelegd, zou dat betekenen dat de Turken meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf, omdat ze ook van binnenuit al een goed georganiseerde vijfde colonne kunnen mobiliseren. Rond jaren 2025 á 2030, in Nederland groeiende Turken zouden in Nederlandse parlement circa 40 turken hebben als een aparte Turkse groep, verwachten de Turkse autoriteiten. Niet alleen in Nederlandse parlement maar ook in alle EU landen zouden de binnengedrongen Turken een van binnenuit heel grote groep kunnen creëren zodanig in totaliteit met Turkije samen verwachte dominantie realiteit wordt…Turkse fundi’s willen lid worden bij een maatschappij die ze zeker weten dat het alleen op deze manier vernietigd kan worden. Turken hebben altijd 2 nationaliteiten om EU politicus/ambtenaren te manipuleren om van tijd te winnen. Op die manier hebben ze er voor gezorgd dat jongeren voor militaire dienst in Turkije moeten gaan. Er ontstaat op deze manier een soort speciaal opgeleide/geïndoctrineerde anti-Nederlandse massa binnen Nederland. Als moslimleider Erdogan op zijn fluitje blaast staan er straks miljoenen Turken in de houding om Nederland te elimineren. Ze hebben tot nu toe circa 12 miljoen turken verplaatst naar EU landen.
In Nederland willen ze aanvankelijk een aaneengesloten gebied creëren rondom Haarlem, Beverwijk, Amsterdam en Zaanstad. Verder bijna alle Nederlandse gemeenten hebben Turkse koloniën die heel snel groeien, Turks sprekende wijken breiden zich verder uit tot de omringende dorpen: moskee minaretten, hallal winkeltjes, islam scholen expanderen als paddenstoelen. Er wordt overal gebouwd, natuurgebieden worden verwoest om meer broedplaatsen klaar te zetten voor de volgende ronde.
Brutale woningbouw verenigingen die alleen geld willen zien, brengen nu hele natuurbalans in gevaar! Groen wordt omgezet in beton, beschaving wordt omgezet in een soort middeleeuwse barbarij, leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner omdat moslimbevolking met zijn huidige voortplanting geen grenzen kent. In Rotterdam en Amsterdam zijn er enkele moslim families die nu zelfs hele straat kunnen bevolken, het is een kettingreactie die niet meer bestreden kan worden binnen Nederland. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12  kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige.
Moslimleider Erdogan roept ook de Turkse vrouwen die in Nederland  wonen op voor nog meer geboortes, “..we hebben nu overal [bedoelt hij ook in Europa] een jongere bevolking, dit is de beste wapen” zegt hij, “net als in die tijd van de Byzantijnen, wij hebben toen ook op deze manier gewonnen..”. Voor hem, zijn deze Moslim vrouwen niets anders dan de ratten van een ultieme rattenfokkerij!
Ten derde, is de lidmaatschap van Turkije hoofdzakelijk door de Amerikanen opgedrongen. VS zetten EU landen onder druk om Turkije binnen te slepen. Obama administratie manipuleert  allerlei top ambtenaren van EU landen. Amerikaanse beleidmakkers brengen nu ook hele Europa in gevaar. Huidige beleidmakkers van VS zijn corrupt; zie hun werk in Afghanistan en Irak. Geen enkele problemen is opgelost, het is alleen erger geworden…
In Irak hebben ze fundamentalistische molla’s, zie Muktada al Sadr. In Afghanistan zitten ze na 10 jaar weer met hun lieve Taliban. In Saudie Arabie staan ze achter een dictatuur van de eerste orde. Iran is nog steeds een neofeodalistische dictatuur. Potentiële gevaar vanuit Pakistan en Turkije is alleen meer geworden. Dit beleid is totaal inconsistent. In Libië bombardeert Navo éné dictatuur terwijl de baas van de Navo achter een andere dictator staat die nog erger is! Saudi Arabia is de kern van hele dictatoriale Islamitische stelsel.
Al die islamitische landen zijn verbonden met deze dictatuur. Amerikanen kunnen beter een nieuwe beleid ontwikkelen dat ze wel de vertrouwen van onderdrukte volkeren  krijgen. Juiste beleid van Irak zou kunnen zijn dat Sunniten, Siiten en Koerden eigen gebied krijgen. Geschiedenis bewijst dat deze 3 volkeren, zonder dictatuur nooit één gemeenschappelijke land kunnen vormen, het kan alleen met de geweld…Obama wilt terugtrekken maar zonder de oplossing: hele kwaad, namelijk weer hetzelfde “grote Irak” behouden en terugtrekken is een grote fout! Koerden hebben eigen taal en cultuur die totaal anders is dan de Arabische taal en cultuur.
Waarom geen onafhankelijke Koerdistan? Terwijl een vrije Koerdistan met die andere delen die bezet zijn door Turkije, Iran en Syrië, een belangrijke garantie is voor de westerse volkeren. Tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken en grote Irak, grote Turkije, grote Libië, grote Afghanistan enz. enz..creeren  roept elke keer nog meer problemen. 20 miljoen  Koerden in Turkije worden nog steeds onderdrukt, Navo lid Turkije opereert met half miljoen soldaten tegen de Koerden, met  Navo wapens en gelijktijdig wilt lid worden bij EU. Behouden van zo’n grote Turkije met oneindig lang oorlog is een grote  waanzin.
Afghanistan bestaat uit hoofdzakelijk 4 grote volkeren die allemaal eigen taal en cultuur hebben. Wie heeft gezegd dat  volkeren als Pashtu’s en  Farsi’s voor altijd één grote Afghanistan moeten vormen. Obama´s  administratie maakt hier ook een fout; 10 jaar vechten en nu zonder oplossing terugtrekken.! Zoveel tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken en dit als “land  Afghanistan” noemen lost het probleem niet. Volkeren die hier leven hebben recht op de zelfbeschikking, ze moeten gewoon vrije land worden, dus opdeling is de enige oplossing. Huidige Karzai kliek leeft van VN hulp en heroïne handel.
Dat NAVO nu ook voor de heroïne handelaars werkt is een schande. Het kon ook niet anders, zonder geweld is hun boel meteen uit elkaar, je moet altijd een dictatuur hebben en die zijn meestal crimineel. Welke dictatuur dan ook hebben ze een versie van islamitische ideologie nodig. Obama administratie omtrent Turkse probleem is weer nep: boekhoudkundig is gerommeld met de Turkse economie. 10 jaar geleden bankroet en nu opeens een super economie! Miljoenen mensen willen weg uit een land die opeens super economie krijgt? Waarom is de massale migratie van de Turken naar EU landen nog niet gestopt? Net als toen Griekenland, moesten ze ook met de cijfers van Turkije spelen. EU leiders samen met de mislukkelingen van VS willen hoe dan ook Turkije binnensmokkelen.
Via verdoezeling van de feiten willen ze bevolking laten overtuigen dat Turkije inderdaad rijp wordt voor de lidmaatschappij! Realiteit is dat Turkije nog niet hervormd is, sterker nog, zijn er schijn activiteiten van allerlei machten met tijdelijk gepompte olie miljarden onder andere van Iranse en Saudische machthebbers die grote belangen hebben als Turkije binnendringt. Veel moslimlanden willen EU via Turkije als hun afvalputje gebruiken.
Turkije heeft nog steeds 3 grote legers: Turkije heeft  4. grootste leger na China, VS en Rusland. Officiële leger telt meer dan 1 miljoen mensen en willen ze deze niet hervormen, islamisering van deze leger door de AKP  is geen hervorming! Naast 85 000 dorpwachters (paramilitaire moordenaars) en 400 000 soldaten die in noord-Koerdistan gestationeerd zijn, hebben ze ook een religieuze leger van circa 98 000 moslim fundamentalisten die grotendeels zich met de West Europa bezighoudt. Noord Cyprus is nog steeds bezet.
Turkije is alleen maar sterker geworden, omdat ze steeds meer subsidies van EU slikken, en hun uitstoot continue naar EU landen verplaatsen om nog meer geldstroom richting Turkije te realiseren. Er wordt hier meer geld uigegeven om snel groeiende criminele jeugd te onderhouden. Turkse criminelen worden verplaatst naar EU landen en Turkije investeert minder in de gevangenissen, terwijl Nederland steeds meer investeert in hun “producten”: meer personeel voor de gevangenissen, zoveel ambtenaren die moslim jongeren moeten begeleiden, al die projecten kosten kapitaal en Turkije met een slimme zet besteedt dit allemaal aan domme Nederland uit.
Terwijl ze kunnen genieten van ons vrijheid in Nederland en ons subsidiegeld voor hun activiteiten en moskeeën, de Koerden hebben nog geen rechten daar, een deel van Cyprus is nog steeds bezet en Armeense genocide is nog niet herkend. De onderdrukking van de Koerden en de restanten van Christenen gaat gewoon door. Subsidie geven aan zo’n land is waanzin!

ISLAMITISCHE SLAGERIJEN

Voor Turken en Marokkanen zijn de Islamitische slagerijen en hoofddoeken heel belangrijk: Moslims starten een winkeltje en hangen ze meteen een grote bord met de “islamitische slagerij”, alsof hele wijk gaat feesten voor hun halal genoemde vlees. Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds Nederlanders in meerderheid zijn! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties meer Nederlanders kunnen verdrijven. Een grote “halal” bord, een analfabete, asociale hoofddoek vrouw is een super wapen geworden. Moslims sturen een hoofddoekvrouw naar een nieuwe wijk als een soort arme woningzoekende en even later zien we overal “te koop” borden staan. Nederlanders vluchten uit hun wijken weer en komen er nog meer straten en wijken onder hun controle.
De Dierenpartij wilde geen barbaarse slachting van de dieren, maar in de grote politieke partijen geïnfiltreerde Turken en Marokkanen kwamen meteen in actie, Moslims willen alle dieren op een gewelddadige manier doden en noemen ze hun barbarse actie een belangrijke “godsdienstige plicht”.
Rituele slacht stamt uit een tijd en ruimte die ver van ons verwijderd ligt. De regels zijn opgesteld voor een woestijnvolk zonder de technische hulpmiddelen van nu. Ze gaan in Nederland hun halal eten afdwingen.  Zelfs eten onder de controle, Moslims moeten het voedsel dat ze tot zich nemen, onderwerpen aan enkele richtlijnen uit de Koran. Ritueel slachten in Europa wordt elke keer op de Moslimlanden TV ‘s gepresenteerd, maar waarom? Met een zeer misdadige manier van doden is, nl. dood door verstikking.
Het dier zuigt met z’n laatste ademhalingreflexen de longen vol met z’n eigen bloed en stikt/sterft daardoor. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen om hun bruiden uit een islamitische landen, maar ook de voedsel probleem van de miljoenen die in de  wachtrijen staan te garanderen, anders stopt hele vervolg migratie van de Moslims. Dit is de enige zorg van Turkije en andere Arabische landen.
Voor Turkije is uitstroom van de uitstoot naar Europa een staatspolitiek geworden en als miljoenen Moslims horen dat in Nederland halal slachting van geiten en schappen niet meer makkelijk is, verliezen ze nodige motivatie. Zogenaamde PVDA en CDA leden, infiltranten die onder Moslim dictators opereren weer in actie: ‘…disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren’,.. Hun politieke “beschaafde waarden en normen” moeten hoognodig door gevoerd worden,en met de pvda, cda  komt hier geen bal van terecht. De PVDA en CDA kunnen niet meer het standpunt innemen wat ze eigenlijk willen innemen maar de koers wordt bepaald door hun achterban die gestuurd is door de Moslimlanden.
Als deze moslims straks in de grote steden meerderheid krijgen, verbieden ze aantal huisdieren, honden gaan ze zeker bestrijden. Meisjes worden besneden als ze 10 zijn en jongens als ze 7 zijn… zonder enige verdoving, en door opa, oom of vader..kind bij volledig bewustzijn… Niet alleen geiten en koeien bloedig doden met hele familie en een heilige baardmans bij, maar ook uw honden gaan ze doden. Dat op brute wijze slachten, halal slacht zo belangrijk is voor de leden van PVDA en CDA is een misdaad.
Grote partijen zijn definitief overgenomen door allah bidders met scherp geslepen h(al)aalslagersmessen. Het Trojaanse parasitaire virus dat die partijen onderdak hebben geboden heeft haar gastheer onherkenbaar misvormt. In Nederland gelden Nederlandse normen en waarden. Iedereen die hier niet mee kan leven kan altijd nog teruggaan naar het land van herkomst of van hun voorouders en daar fijn zijn geloof belijden. De PvdA gaat zoals gewoonlijk door zijn knieën als ze die nog hebben en zwicht voor de islamitische infiltraties, onder leiding van de moslim dictators…
De wet zegt dat verdoofd slachten verplicht is. Een ieder die onverdoofd slacht wordt gestraft. PVDA is bang voor zijn aanhang wat grotendeels bestaat uit moslims,..Ritueel slachten is puur dierenmishandeling en dit moet niet kunnen in zo ‘n beschaafd landje als Nederland,..en al die onzin van als het niet onverdoofd geslacht is dan zitten er bacteriën in het vlees en het is malser en het smaakt beter zijn spookverhaaltjes, ook de Godsdienst heeft er niets mee te maken..Dus acuut stoppen met onverdoofd slachten en de normen en de waarden aanhouden volgens de richtlijnen van het Europees slachtbeleid!
MOSKEEËN BOUWEN
Turkse vergadering op 19-06-2011  in Krommenie: ”lokale gelovigen” waren er  niet meer dan 60 á 80 mensen, Niet alleen uit andere Nederlandse steden maar ook uit Duitsland, Turkije en uit allerlei Arabische landen veel “gasten” aanwezig; onder andere Diyanet, het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turks-slamitische nationalisme.
De Diyanet is een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.
Verder waren er de leiders van Milli Gorus, Fetullah, Turkse federatie Nederland aanwezig. Duitse Milli Gorus werkt in dit geval samen met de diyanet, AKP heeft al deze grote islamitische sektes die binnen Europa samen circa 4 miljoen Turken controleren, bij elkaar gebracht gebracht. Diyanet, onder leiding van Turkse geheime dienst, is inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan…!
In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. Turkse politieke verlengingen binnen Europa, Militaire opbouw, ideologische agressiviteit, en de vorming van een nieuwe blok is werkelijk een nieuwe bedreiging. Haar meer genuanceerde toepassing van het afschuwelijke islamisme, is eigenlijk de toekomstige bedreiging voor de Europa. Ze zijn de uitvinders van een meer duurzame en verraderlijke vorm van het islamisme.
Turken willen ook in Krommenie een grote moskee bouwen: PVDA en CDA, GL en SP leiders hebben altijd gezegd dat de verbreiding en een mogelijke overmacht van de Turken en Marokkanen met de grote steden beperkt blijft. Het is dus niet zo, uiteindelijk lopen de dorpen ook in gevaar. Manoeuvrering en verbreiding gaat gewoon door. Voor in Krommenie wonende max. 80 Sunnitische Turken een moskee bouwen die eigenlijk voor 3000 man bedoelt is, ontmaskerd heel veel!
Zo’n grote moskee bouwen is essentieel voor Turkije, Turkije onder leiding van AKP heeft grote belangen in het vervolg migratie van de Turken naar de west Europese landen. Turken willen straks vanuit al deze moskeen Allah akbar zingen, om Noord holland te laten zuiveren van de niet-islamieten.
Elke moskee die hier gebouwd wordt, wordt in Turkije als symbool van overwinning gepresenteerd. Turkse autoriteiten weten nu eerder dan de Nederlanders als er in Nederland weer een nieuwe moskee gebouwd kan worden, alles wordt  bijgehouden. Omdat voor Turkije uitstroom van de uitstoot naar Europa een belangrijke staatspolitiek is, zal hele proces onder druk van Turkije zich voortzetten om  miljoenen Moslims te mobiliseren. Analfabeten zien dat in Nederland overal  grote moskeen met minaretten verschijnen en dit is enige taal wat ze begrijpen.
Turken stimulatie naar Nederland en activiteiten rondom  hoofddoek, moskee minaretten en hallal vlees is essentieel voor Turkije. Mobilisatie van de onderontwikkelden kan met dit soort primitieve symbolen beter op gang gebracht worden. De Turken hier prijzen hun land. Helaas als je ze vraagt waarom ze dan hier zijn, zwijgen dus. Toch niet zo’n fijn land dus. Er is wat uitkering betreft weinig te halen, om nog maar niet te spreken over de vrijheid van meningsuiting.
Hier willen mensen geen stenigen,  geen meisjes besnijden, geen heilige oorlogen, West Europeanen willen geen oog om oog tand om tand, ze willen geen polygamie, ook  geen mensenoffers en  willen ze geen onverdoofd slachten van dieren. Dat alles heeft niets te maken met haat. Als Turkije beter is, waarom propageren jullie niet dat de Turken uit Nederland weer naar huis gaan?  De Nederlandse ambtenaren moeten wel door de Nederlandse belastingbetalers voor de volle worden betaald, maar als het er op aan komt moeten ze dansen naar de pijpen van de buitenlandse mogendheden, zoals Turkije. De infiltratie woekert als een kanker steeds verder Nederland in. En zij die er nu nog aan kunnen verdienen bouwen van de ontvangen zilverlingen een woning in het buitenland: zie het CDA en PVDA.

>>> Dankzij slechte bestuurders is anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen, bovendien noemt “hoogopgeleide elite” dit soort fatale toestanden multiculturele samenleving.
>>> Dankzij slechte bestuurders is het demodering van de Nederlandse cultuur een realiteit geworden: naamgeving is 80% geïslamiseerd, gemeenten gebruiken in achtergrond nog steeds de naamlijsten van Moslim_dictators: [in de grote steden 62% van de geborenen heten, Mohamed, Ahmad, Mehmet of Ali…] in deze steden, bij de 600 000 geboortes waarvan ouders Turks of Marokkaanse afkomst hebben, heeft geen enkele kind een Nederlandse naam gekregen!

>>> Dankzij slechte bestuurders, een “inburgeringcursus” volgende 19 jarige Marokkaanse tienermoeder die op haar 19ste derde kind krijgt en hem weer Mohammed noemt, vormt een nieuwe kern voor de nieuwe machtontwikkeling: hoogopgeleide elite is niet slimmer dan deze tienermoeder uit een woestijn!
>>> Dankzij slechte bestuurders, krijgen agressieve moslims die zich alleen Turk of Arabier voelen enorme belasting geld onder andere voor de utopische “integratie” projecten, islamitische omroepen, moskeebouw, islamscholen enz.. enz…
>>> Dankzij slechte bestuurders, ontstaat nu een nieuwe type ambtenaren laag die zich alleen met een vijandelijke structuur bezighoudt, dit kost kapitaal en daardoor zakt Nederlandse economie steeds verder.
>>> Dankzij slechte bestuurders, zien we steeds meer anti-Nederlandse wijken waarin een soort derde land cultuur begint te domineren.
Stop nu uiteindelijk de Turken en Arabieren verplaatsing naar Nederland, het is geen immigratie. Je bent een ambtenaar/politicus van Nederland, niet van de moslimlanden!

5 12 2011
rhone

 
Maandag 28 nov 2011:Grote drukte bij het Turkse consulaat in Rotterdam

50 jaar later staan lange rijen mensen voor het Turkse consulaat in Rotterdam. In Nederland geboren “jonge Turken” proberen zich massaal aan te melden voor de militaire dienstplicht in Turkije. Sommige mannen staan er al vanaf vannacht. Dit is weer een concrete bewijs, hoe miljoenen massa zich verbonden voelt met een externe mogendheid.
Sociologisch gezien is dit een gestuurde colonne ook te zien in de grote toename van het Turkse machtontwikkeling in Nederland. Door zich niet als ‘Nederlanders’, maar als ‘Turk’ of “moslim” te definiëren hopen deze jongeren onder andere zich te verlossen van het imago van het “westers” gezien te worden in de ogen van hun achterlijke massa. Behouden van het identiteit die hen zou verbinden met de maagden van Turkije, een belangrijk symbool, evenals de oorlog tegen de Koerden, Joden en Armeniërs. Veel jongeren hebben sympathie voor hun machthebbers in herkomstlanden, omdat ze serieus en consequent zijn.
Deze op anti-integratie gerichte strategie van wisselen van identiteit werkt echter zonder problemen: dankzij Nederlandse beleidsmakers met een verouderde politieke- ideologie kan alleen meer turkisering en arabisering ontstaan. 30 jaar geleden kwamen we weinig moslima’s met een hoofddoek tegen. Inmiddels draagt de meerderheid van de moslima’s die ons land binnenkomt een hoofddoek, onder wie de laatste jaren zeer zwaar gesluierde vrouwen. Moslim fanatieken baseren hun identiteit hoofdzakelijk op één aspect:het is algemeen bekend dat deze jongeren en vrouwen hoofddoek en militaire dienst in Moslimlanden als politieke aspect willen gebruiken om een aparte maatschappij te creëren. Deze mensen vinden het logisch dat wij ons aanpassen aan hen en wij zullen hierdoor in de toekomst onze Europese beschaving steeds verder uitgehold zien worden. De islam negeert en ontkent alle eventuele wetenschappelijke waarheden die haar in haar voortbestaan zou kunnen bedreigen. Haar repressief gedachtegoed doet denken aan de donkere vervolgingsjaren in de nabije en verre geschiedenis.

Drie Marokkanen hebben bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève een klacht tegen Nederland ingediend. Ze beweren dat kritiek op de islamitische ideologie hun “positie” in Nederland ondergraaft! Deze drie Marokkanen hebben geen klacht of een strafzaak tegen hun eigen Marokkaanse dictatuur ingediend, terwijl Marokko nog steeds een zuivere dictatuur is. Blijkbaar deze Turken en Marokkanen hangen nog steeds aan de basisprincipes van hun invasie doctrine: bovendien hun “taqiyya” maakt het mogelijk moslims om niet-moslims te misleiden als het helpt de verspreiding of dominantie van hun herkomstlanden stelsels. Politieke leiding van het uitschot, getuig, dit ongrijpbare crapuul verziekt onze samenleving en sleurt vele mensen mee in een negatieve spiraal van afwijzing.
Turkse mannen zijn dienstplichtig tot hun 38ste. Nu kunnen ze nog voor vijfduizend euro hun dienstijd van 15 maanden verkorten tot een speciale hersensspoeling cursus om voor altijd Turk te blijven, van 21 dagen en het bedrag om de dienstplicht af te kopen zou in die wet worden verhoogd tot 10.000 euro. Miljarden van Nederlandse belasting geld verdwijnen op deze manier in de zakken van Turkse Moslims leiders. Corrupte EU commissies gaan weer hun “positieve cijfers” presenteren, net als toen bij Griekenland, om te bewijzen dat Turkije nu rijp geworden is voor de EU lidmaatschappij.
 
Door de Islamitische doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen en het opkomend invasie van Nederlandse steden is een realiteit geworden:de explosieve opmars van de vijandige vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij. Politiek gedreven grote groepen zijn bezig belangrijke posities verwerven binnen de overheid instanties. Uit een geheime Turkse document is gebleken dat de Turkse en Arabische leiders geïnteresseerd zijn in de politie en justitiële apparaat. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. Voor de militaire dienst ga jij duizenden Euro betalen aan een andere land, hang jij een Turkse vlag en TV schotel op je flat en ga jij solliciteren bij de Nederlandse politie? In Nederland met name via de PvdA, CDA, SP, D66 en Groen Links. Deze partijen willen nog meer uitstoot massaal binnenhalen. U kunt u schamen voor de manier waarop ons land te grabbel is gegooid aan doelbewust opererende strijders en import van achterlijkheid en criminaliteit.
Onder de naam “migrant”, “gastarbeiders” naar Europa gesmokkelde leden van de milli Gorus, diyanet, fetullah, hezbullah, Moslim Broederschap, de organisaties die bekend staan om hun radicale ideeën, stichtten in Nederland nog grotere Islamitische Gemeenschappen die verbonden zijn met de Moslimlanden machthebbers. Grote groepen van Turken en Marokkanen die door de islamitische autoriteiten van uitgebreide fondsen worden voorzien om hun macht in Europa te verbreiden blijven in afwachting. Ze willen zo graag bij Europa horen dat ze het, als er eenmaal genoeg Turken in Europa wonen, dan maar kwaadschiks zullen proberen?
Ze komen en ze blijven hier ons de strot uit die zich als overjaarse middeleeuwers gedragen. Nooit hoorden we Turken en Marokkanen over hun duizenden haatzaaiende imams, over hun barbarse machthebbers in Marokko en Turkije die wel uit onze ruif vreten maar ons verder wegzetten als varkens. Ga daar waar je nu nog ingeschreven staat, maar lekker de Oost-West oorlog in en kom nóóit meer terug in Nederland als je in het Turkse of Marokkaanse leger hebt gediend tegen de westerse maatschappij! Dus ook tegen Nederland! En uitgerekend die mensen moeten klagen over Nederland die hen gratis opvoedt, die niets anders doet dan misstanden, ontstaan en gebaseerd op een middeleeuwse, barbaarse en onmenselijke haat- en wraakideologie aan de kaak stellen.
Moslimlanden hebben aangepaste mensenrechtenverklaringen om de schurkachtigheid van deze barbaarse ideologie nog enigszins te verhullen. VN commissie is echter een broeinest van islamieten waar o.a. Iran, Pakistan, Soedan, Somalië, Turkije en Saudiarabië in zitten. Een organisatie die al sinds jaar en dag door gecorrumpeerde en dubieuze, foute landen wordt gedomineerd. Gezien de samenstelling van de verenigde naties, er zijn 58 islamitische landen, welke ijskoud stelt dat de rechten van de mens zoals voorzien door de VN, niet op niet-moslims van toepassing zijn. Dat deze drie dubbele paspoortbezitters niets beters weten de doen voor hun tweede vaderland dan zich ook wereldwijd belachelijk te maken doet de vraag rijzen waarom ze nog in Nederland willen blijven wonen waar ze zich niet beschermd voelen. VN met de 58 islamitische landen wordt gevaarlijk voor de kleine Europese landen die explosief groeiende Moslims enclaves krijgen: moslims straks met een meerderheid in deze enclaves zullen elke keer VN bijroepen die in de politiek werd opgenomen omdat wij zonodig ook buitenlanders over ons wilden laten regeren.
 
Het westen is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden.
 
Hiervan profiteren China en Moslimlanden zelf; de islam is in het centrum van het debat in het Westen. Demografisch gezien worden vijandige groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Vroeger was dit niet het geval. Al zouden we het willen, we kunnen ons moeilijker aan de culturele invloed van de islam onttrekken. Islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als godsdienst beschouwd. CDA, PVDA, SP, D66 en GL staan nog steeds achter het uitstoot verplaatsing naar Nederland, “….kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo’s en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?”, zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan…Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten zijn gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als matige etnische minderheden te manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten.
 
Turken en Marokkanen trouwen eigen volk
 
Ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen die vorig jaar trouwden, deden dat met een partner uit dezelfde herkomstgroep. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.
Partners van Turken en Marokkanen wonen vaak al in Nederland. Bij een op de vijf huwelijken haalde men de afgelopen jaren een partner naar Nederland om te trouwen. In het begin van deze eeuw was dat bij ruim de helft van de Turkse en Marokkaanse huwelijken het geval. Het percentage bruiloften van allochtonen waarbij een partner uit het land van herkomst naar Nederland komt, schommelt de laatste jaren rond de 10 procent.
Turken en Marokkanen kiezen vaker een partner die van dezelfde afkomst is dan andere groepen allochtonen. Zo gaven drie op de tien Surinamers en vier op de tien Antillianen vorig jaar het jawoord aan een autochtoon.
Vorig jaar trouwden in Nederland 34.500 allochtonen. Een kwart van hen is Turks of Marokkaans. (Bron:Telegraaf)
 
Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
 
Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir”. Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. In het westen zie je de islam qua macht toenemen, de achilleshiel zijn de imam’s en corrupte politicus. In het westen worden intolerante imam’s met open armen opgevangen. Barbarij, politiek geweld, wreedheid komen nu naar Nederland. Dat is wat de islam ons brengt en niets anders! Tel eens het aantal hoofddoekjes die sinds 8 jaar bijkwamen. Moslims zijn alleen maar “nog” achterlijker geworden. Hoeveel christenen verlaten de kerk en zijn ex-christenen geworden na de komst van deze massa moslims naar Nederland! Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van “offerfeest” en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de “kafir’s” gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders “kafir”. De politieke islam heerst nu ook in Nederland. De Islam is neerbuigend richting het Westen…Ze stromen massaal binnen en geliktijdig noemen ze de Nederlanders hun vijanden, Moslims discrimineren openlijk.
Na de jihadisten succes in Libië, gaat ayatollah Khamenei verder: “Arabische moslims moeten een internationaal islamitisch machtsblok vormen”, de Iraanse leider noemt het westen vanwege politieke en economische malaise zwakker dan ooit.
Dankzij de westerse schurken zijn de Jihadisten van Libië aan de macht gekomen, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes op een gevaarlijkere niveau terug. De kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Als we het hebben over dictatuur, het ontbreken van een grondwet en van rechten voor de vrouwen en de minderheden, dan is het wel dààr waar opgetreden dient te worden. Ideologische bron van alle Arabische dictaturen, de gevaarlijke Islam heerst overal… De islamieten zitten in een positie als een hefboom door hun geografische ligging. Egypte onder de invloed van de Moslim Broederschap, gesteund door de Turkse moslims kan nu toegang krijgen tot de geavanceerde westerse wapens. Controle van Egypte over het Suez-kanaal zou de controle betekenen over de kortste route van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten olie per dag die door het kanaal worden vervoerd.
Islamitische dictatuur molla Khamenei is enthousiast over de politieke veranderingen in Arabische landen. ‘Het lijdt geen twijfel dat ze in ieder islamitisch land zullen leiden tot wat we in Libie hebben gezien.’ De islamieten controleren olievelden, bewapend via Iran gesmokkelde chemische wapens.

Na Egypte zijn er nog Jemen en Somalië. Islamieten kunnen de controle grijpen over het land en een beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. Dan zouden de islamieten ook de toegang tot de Straat van Bab el-Mandab beheersen waardoor 4,8 miljoen vaten per dag aan olieopbrengst worden verscheept, en de toegang tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat. wat dit betreft is NAVO beleid totaal antiwesters.
Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.
 
Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen? Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap, Turkse, Marokkaanse islamitische federaties, AKP, Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteren daarvan. De directe inmenging van Moslimlanden in de lotgevallen van de moslims blijft dus nog steeds een grote gevaar voor de toekomst. Islamitische landen zien de westen niet alleen als een bedreiging, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
 
De grenzen die Moslimlanden nu hebben, vormen een constante bron van conflicten. Mede hierdoor ontstonden al deze instabiele landen, die een normale ontwikkeling van de islamitische wereld onmogelijk maken. Op islamitische ideologie gebaseerde staten kennen enorme interne spanningen. Doorgaans leidt men die af via een buitenlandse vijand; in dit geval Joden, Koerden, Armeniërs en andere Christenen. Dat komt de moslims goed van pas en dat is de belangrijkste reden dat een oplossing uitblijft. Joden worden vanuit alle kanten bedreigt, Koerden hebben nog steeds geen eigen land, Armeniërs en andere Christenen worden zwaar onderdrukt. Zolang men in het Midden-Oosten en Noord Afrika geen eerlijke verdeling kent, blijft het onmogelijk een rationele vrede te sluiten. Landen als Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Somalië, Syrië waar veel immigranten uit afkomstig zijn, willen de Christenen, Joden of andere westerse mensen niet opnemen als burgers met burgerrechten gelijk aan die van de heersende meerderheidsgroep. Rassenscheiding is in deze wereld een bestaande wet. De heersende islamitische elite maakt zich niet druk over het bloedvergieten maar terroriseren hun slachtoffers om westerse hulp te vragen. Het zou beter zijn als er in Nederland zou worden nagedacht wat ons politieke antwoord kan zijn aan de landen waar islamitische sektes de normen bepalen waaraan deze volkeren zich conformeren.

Het is bittere noodzaak dat er voor de Koerden en Christenen in Iran, Irak, Turkije en Syrië in de huidige wereldconstellatie een consensus komt, en steun van de westerse machten aan huidige onderdrukkers beëindigt wordt. Het beleid van westen is een beschamend voorbeeld van psychopathische machtswillekeur, dat niet zelden ook gevallen van afschuwelijke mislukkingen met zich draagt en gevaarlijke tocht naar europa veroorzaakt. Europa mag niet meer de foutieve grenzen van Moslimlanden beschermen, maar streven naar een eerlijk verdeling. Iran heeft 12 miljoen Koerden aan de de grens die geen enkele recht hebben. Hoe kunnen EU leiders zonder de Koerden zo’n grote Iran democratiseren?. Turkije onderdrukt 22 miljoen Koerden en bovendien met de steun van dwaze EU leiders. Je kunt nog opmerken dat EU landen ook enthousiast aan hun eigen stoelpoten gezaagd hebben met deze beleid. Een astronomisch bedrag is erin over de balk gegooid en dat heeft er aan bijgedragen dat veel landen in een enorme crisis zijn komen te verkeren.
 
Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen. Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam hier, zal heel Europa een kruitvat worden. Europese politici die voor Moslims en tegen eigen land zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.
Het moet verboden worden dat mensen met een dubbele nationaliteit aan verkiezingen voor staatsposten meedoen. Alle kamerleden en staatsambtenaren met een dubbele nationaliteit moeten van hun stoel gezet worden. Het is niet normaal dat de agenten van Arabische koningen en Turkse staat in feite in de regering zitten. Het is niet loyaal en staat niet echt voor groot vertrouwen. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Dat zal onmisbaar tegen autochtone Nederlanders werken, tegen de nationale cultuur en tradities. Maar de Nederlandse cultuur en mentaliteit staat al langere tijd onder zware druk en invloed van de islamitische achterlijkheid. Op deze manier is het snel afgelopen met de Nederlandse nationale identiteit over een paar generaties. Is dat wat wij allemaal willen?

Op dit moment wil de regering de kwestie over de bouw van moskeeën en minaretten niet eens bekijken. Een in ons land gebruikelijke struisvogel politiek, uit angst voor islamitisch electoraat natuurlijk. Maar het wordt onvermijdelijk. Het is tijd om alle subsidies aan alle islamitische kantoren en centra afschaffen en personeel af laten vloeien. Er zijn al een duizend en een diverse islamitische instellingen van alle denkbare kaliber en richtlijnen. Toch mislukken al decennia lang alle inburgeringprogramma’s.
Dankzij die instellingen blijven moslims een aparte bevolkingsgroep. Voor de keurige heropvoeding van straatjongeren, voor de veiligheid en terrorismebestrijding doen ze ook niets. Het is geen geheim dat moslimorganisaties veel geld van rijke islamlanden en geheime organisaties ontvangen. Het geld is niet voor verbetering van een inburgeringproces of een extra les Nederlands, maar vóór het produceren van islamslaven en versterking van islamisering van ons land en héél Europa.

Alle Islamitische scholen moeten dicht. Het is geen democratie maar een puur zelf beschermende maatregel op basis van Natuur-wetten en gezond verstand: Europeanen met een antidemocratische mentaliteit en levensvisie opvoeden en ontwikkelen is een georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
 
Met Vriendelijke groeten,
R. Blicker
 
 
 
 
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: