Een maximumfactuur is niet zonder gevolgen

19 09 2008

De nieuwe maximumfactuur in het onderwijst legt vast dat ouders van kinderen in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs jaarlijks respectievelijk niet meer dan 20 en 60 euro mogen betalen. Voor meerdaagse uitstappen bestaat er een ‘minder scherpe’ maximumfactuur. Zo mogen in de lagere school de kosten voor de hele periode van zes jaar maximaal 360 euro bedragen.

Maar liefst 133 van de 248 scholen antwoorden volmondig ‘ja’ op de vraag of er komend schooljaar activiteiten geschrapt zullen worden. Een op de vijf laat weten dat het zwemmen gereduceerd zal worden. Daar waar kleuterzwemmen gegeven werd, vervalt het vaak. Op andere plaatsen loopt het aantal zwembeurten in het lager terug naar één per maand en in sommige gevallen wordt er in het vijfde en zesde helemaal niet meer gezwommen. Dat hoeft strikt genomen ook niet, aangezien de eindtermen op dat moment al bereikt zijn. Voor de rest zijn het vooral meerdaagse arrangementen en de niet-educatieve schoolreizen die sneuvelen. Scholen die het aantal activiteiten niet verminderen, laten in vele gevallen weten aanpassingen te doen aan hun schema. Theatergroepen worden op school uitgenodigd, sportdagen worden niet langer buitenshuis gehouden en pretparken worden vervangen door speeltuinen op fietsafstand.” Dit wil echter niet zeggen dat scholen de maximumfactuur niet nodig vinden. “Twee derde is overtuigd van het nut van zo’n maatregel. Alleen ligt het bedrag duidelijk te laag, zo vindt 75 procent. Zeker bij de kleuters komen veel scholen niet rond met 20 euro”.

Volgens het kabinet Onderwijs is er echter niets aan de hand. “De scholen krijgen dankzij het nieuwe financieringssysteem meer werkingsmiddelen die aangewend kunnen worden om bij te passen”, klinkt het daar. “Dat volstaat echter niet voor Valère Dekens, woordvoerder van de Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs. ‘De minister heeft het afgelopen jaar ongeveer alles afgewenteld op die extra middelen’. (…) Bovendien worden die middelen deels verdeeld op basis van de schoolpopulatie. Scholen met meer kansarme kindere krijgen meer geld. ‘De bedragen lopen erg uiteen’, aldus Dekens. ‘De ene school krijgt 60 euro per leerling, de andere meer dan 200 euro. Dat verschil is groot’”.

Bron: De Morgen 28/08/2008

School-in-Zicht versus concentratiescholen

19 09 2008

Terwijl Antwerpen-Noord en Borgerhout steeds meer autochtone en middenklassegezinnen aantrekken, blijven de locale scholen vaak volledig bevolkt door allochtone kinderen. Zo vallen maar liefst 23 van de 24 basisscholen in de buurt onder de noemer ‘concentratieschool’. ‘”Wij willen er opnieuw buurtscholen van maken”, vertelt Michel Albertijn van School-in-Zicht. “Daarvoor rekenen we op de macht van de grote getallen: veel ouders verzamelen die hun kinderen in groep inschrijven”’. Vele ouders willen hun kind wel naar het plaatselijke schooltje sturen, maar durven niet alleen de stap zetten. “Alles zelf organiseren om in groep in te schrijven is ook niet vanzelfsprekend. Ouders stellen andere prioriteiten en voor je het weet, ligt het groepje uiteen”. School-in-Zicht stellen ouders een aantal scholen voor en ze kiezen volledig zelf. Dit jaar heeft School-in-Zicht 51 kinderen verspreid over vijf scholen kunnen inschrijven. “Die inschrijvingen kwamen er na een speciaal georganiseerde rondleiding. ‘De bedoeling is om het ouders zo makkelijk mogelijk te maken (…) Wij wandelen met hen van school naar school, en elke school krijgt anderhalf uur de tijd om zich te presenteren. De rondleidingen werden een openbaring. (…) Ik heb stuk voor stuk trotse schoolhoofden in sterke scholen gezien. Leuke en beter scholen dan ik verwacht had. Als ik aan vrienden die in de rand wonen, over Suzi’s school vertel, valt hun mond open. (…) Achteraf verteld iemand mij dat didactische nieuwigheden vaak eerst in deze scholen ingevoerd worden”.

Bron: De Morgen 02/09/2008

Schrappen godsdienst/zedenleer kan grondwettelijk niet

19 09 2008

Minister van Jeugd van de Franse Gemeenschap, Marc Tarabella, kwam met het idee om de cursussen godsdienst en levensbeschouwing te schrappen en te vervangen door sport. Zijn collega van Onderwijs, Christian Dupont, zag dit eerst goed zitten. Maar moest hier op terug komen. De grondwet verplicht overheden namelijk in hun onderwijs een keuze tussen godsdiensten of levensbeschouwing aan te bieden. Zou een minister van Onderwijs dit niet moeten weten?

Bron: De Standaard 27/08/2008

Caroline in Vegas

19 09 2008

Verwacht kan worden dat op Dedecker, De Wever en het VB na zowat alle politici en partijen de volgende weken en maanden proberen op de kar van Barack Obama te springen. Heel slim dus van Caroline Gennez om groot aan te kondigen dat zij naar Denver vertrok om daar deze week de Democratische conventie bij te wonen, zo lijkt het alsof zij eerst was. Rest natuurlijk de vraag wat zij daar te zoeken heeft. Een verblijf aldaar levert vast leuke verhalen op voor de volgende cocktailparty, maar als Gennez iets wil leren over de politieke inzichten of standpunten van de Democratische presidentskandidaat kan ze maar beter zijn website bezoeken of zijn boeken lezen. Zo’n conventie is een buitengewoon spektakel, maar het heeft in dat opzicht meer met Las Vegas te maken dan met de dagjespolitiek in Washington, laat staan met die in de Wetstraat. Het belangrijkste dat je in zo’n hollywoodiaanse hoogmis kunt leren, is hoe belangrijk show, passie en enthousiasme zijn in de politiek. Maar laat Gennez dat nu net onzin vinden. “De manier waarop Amerikaanse politici, en dus ook Obama, campagne voeren, ergert mij soms wel”, schrijft ze.

Bron: Geert Buelens in De Morgen 27/08/2008

Is kritiek op Israël nog mogelijk?

19 09 2008

Net zoals in de rest van de wereld toont de pro-Israëlitische lobby zich ook in ons land geruime tijd actief in een poging de critici van de Israëlische bezettings- en annexatiepolitiek de mond te snoeren. Dit door onterecht een link te leggen met nazi-propaganda en het antisemitisme. Vreemd genoeg werkt nu ook extreemrechts aan deze evolutie mee. Tijdens de Gentse Feesten bijvoorbeeld lag de traditionele debattenreeks ondervuur omdat het luik over Israël en Palestina te eenzijdig en anti-Israëlisch zou zijn ingevuld. ‘Op de website van de Stad Gent regende het beledigingen en gratuite beschuldigingen aan het adres van organisator Eric Goeman, die zelfs vergeleken werd met Goebbels. Eric Goeman staat nochtans beken als iemand die al jaren waarschuwt voor extreemrechts. Hij was de trekker achter diverse Holocaust-herdenkingsplechtigheden’. Opmerkelijk was dat net het Vlaams Belang het initiatief heeft genomen om rond de hele kwestie een interpellatie bij het Gentse stadsbestuur in te dienen. ‘Het doel is duidelijk. Na 19 jaar wil de extreemrechtse partij, die zich graag zelf voorstelt als slachtoffer van de aantasting van vrije meningsuiting, de debatten muilkorven’. Ook Amnesty International en Vrede vzw werden door de pro-Israëlische lobby geviseerd. ‘Het laatste wapenfeit van de ‘lobby’ dateert van enkele dagen geleden. Ditmaal wordt een studiedag geviseerd die was opgezet door een reeks organisaties waaronder de ‘Vereniging Leraren Aardrijkskunde’ en de ‘Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs’. Die zou plaatsvinden in het Antwerpse Vredescentrum, maar daar is men nu gezwicht onder de druk. Het Vredescentrum heeft laten weten dat de studiedag ‘Istraël en Palestina in de klas’ van begin oktober niet in het Vredescentrum kan doorgaan. ‘Sinds deze ochtend hebben wij vanuit de Joodse Gemeenschap verschillende reacties gekregen’, zo luidt de mededeling’.

De techniek van deze lobby bestaat erin om kritiek op de Israëlische mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationale recht te pareren door deze gelijk te stellen met haat tegen Israël en tegen de joden in het algemeen. Antisemitisme dus. Het doet er niet toe dat die kritiek zijn fundament vindt in talloze VN-resoluties en –documenten evenals mensenrechtenrapporten van alle gezaghebbende mensenrechtenorganisaties. Het schaamteloos misbruiken van het begrip ‘antisemitisme’ verhindert niet dat deze lobbytechniek wonderwel werkt. Bij velen is de angst groot om als ‘antisemitisch’ gebrandmerkt te worden. De aangehaalde voorbeelden en de vele andere van de afgelopen jaren beginnen het karakter te krijgen van een ware heksenjacht tegen critici van het Israëlisch regime. Aanklachten tegen de wantoestanden in de Palestijnse gebieden moeten hun weg blijven vinden naar de publieke opinie, zoals dat ook bij andere mensenrechtenschendingen het geval is. Wij willen ook een waarschuwing uitsturen, want dergelijke praktijken kunnen een opendebatcultuur in gevaar brengen. Wij roepen het Gentse stadsbestuur en andere instanties dan ook op om zich niet te laten misleiden of onder druk te laten zetten. Ze moeten net als de geviseerde organisaties en individuen hun verantwoordelijkheid nemen en de kanalen helpen open houden waarlangs feiten en kritieken worden geformuleerd’.

Bron: Platform voor vrije meningsuiting in De Standaard 02/09/2009