Als je met je neus op het nieuws zit

13 12 2007

Als je met je neus op het nieuws zit dan verlies je elke zin voor perspectief. Zo geschiedde ook 7 november toen de Kamercommissie bezig was Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. De Vlaamse media hadden het over een historisch moment, aan Waalse kant hoorde je veel vaker het adjectief ‘dramatique’. “Als er al enige ‘historische’ betekenis moest worden gezocht over het zogenaamde einde van B-H-V, dan lag die niet in de uitslag van de stemming, maar wel in het feit dat er nog nauwelijks een Vlaamse journalist liet opmerken dat blijkbaar niemand er nog problemen mee had dat het cordon sanitair rond het Vlaams Belang volledig aan diggelen ligt”. Zo getuige de foto’s op de voorpagina’s van de kranten: Gerolf Annemans, als ongecontesteerde leider van de voorhoede van het politiek correcte communautaire denken in Vlaanderen. “Toen de Vlaamse volksvertegenwoordigers elkaar na de stemming niet huilend van geluk in de armen vielen, leek de betovering van het ‘historisch’ moment gebroken. En net zoals Michel Wuyts op een dag besefte dat al zijn helden vulgaire bedriegers waren, zo ook vroegen sommige verslaggevers zich plots af dit nu wel de triomf was geweest waarvan de Vlaamse Bewegers zolang hadden gedroomd. Er waren zelfs Vlaamse socialisten die uit een hypnotische slaap leken te ontwaken en zich afvroegen hoe het zo ver was kunnen komen, hoewel ze maanden lang geschreeuwd hadden om deze afloop. In het Pajottenland braken geen spontane volksfeesten los en evenmin werden vreugdevuren aangestoken. Er kwam geen rechtstreeks verslag op Radio 1 over de bevrijding van Halle en Vilvoorde van het Franstalige juk.” Lucas Vander Taelen besluit in zijn artikel dan ook wijselijk dat enige voorafgaandelijke afstandelijkheid van de media deze vertoning in haar juiste perspectief had kunnen plaatsen.

Bron: De Morgen 14/11/2007

De media en polarisering Vlaanderen en Wallonië

13 12 2007

In zijn artikel ‘Veel dank aan het grootkapitaal’ wijst Geert Buelens op de verantwoordelijkheid van de media voor het vergroten van de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. “Terwijl we in praktijk nog altijd in de federale ruimte België leven, spreken VRT en RTBF alleen nog maar voor de eigen, als homogeen voorgestelde gemeenschap”. Dat de berichtgeving over de formatie op beide zenders volstrekt verschilt wordt normaal bevonden. ‘Je bent nu eenmaal kind van je cultuur’, stelt Freek Braeckman. Volgens Goedele Wachters leven er andere dingen in Vlaanderen dan in Franstalig België. “En dat laatste mag dan al het geval zijn, door de structurele uitvergroting van die verschillen maken de media ze alleen maar groter. En intussen blijft Brussel liggen waar het ligt en worden de problemen niet kleiner. Wie de democratie beweert te dienen, zou zich daarnaar mogen gedragen: ophouden met polariserende internetfora en onrepresentatieve peilingen, ophouden met het nakauwen van clichés en met insinuerende vragen”.

 Bron: De Morgen 21/11/2007

TV Brussel krijgt racismeklacht

13 12 2007

De antiracismebeweging Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX) diende een klacht in bij de Raad voor Journalistiek tegen TV Brussel over een interview met de Nederlandse journalist Arthur van Amerongen. Die hanteerde tijdens het interview op 13 augustus racistische taal en TV Brussel zorgde nauwelijks voor tegengewicht, aldus MRAX. Jan De Troyer, TV Brusselhoofdredacteur, vindt dat zijn zender geen fouten heeft gemaakt. “Wij konden niet voorspellen dat van Amerongen zo straf uit de hoek zou komen. Dat zijn de gevaren van livetelevisie”. Echt overtuigend klinkt het allemaal niet. Wie Amerongens boek XL Eurabia, waarin hij Brussel schetst als een stad waar Marokkanen Belgen haten en waarin hij een terreuraanslag in de hoofdstad voorspelt, weet dat er bloed zal vloeien. Zorgen voor voldoende tegenwind door zaken juist te kaderen, foute stellingen onderuit te halen is dan de boodschap.

 Bron: De Morgen 14/11/2007

Pakistaanse Geo TV uit de lucht gehaald

13 12 2007

De Verenigde Arabische Emiraten hebben onder zware druk van Pakistan de in Dubai gevestigde onafhankelijke Pakistaanse televisiezender Geo TV uit de lucht gehaald. De zender kreeg een telefoontje van Dubai Media City, een overheidsbedrijf dat tientallen zenders, waaronder ook CNN, uitzendfaciliteiten biedt. Diezelfde avond om middernacht moesten de uitzendingen gestaakt worden. Geo TV is een van de populairste onafhankelijke zenders van Pakistan en zendt sinds 2002 uit vanuit Dubai om vrij te kunnen werken. Vermoedelijk zit er dan ook meer achter de ingreep. De directie van Geo TV formuleert het als volgt: “Generaal Musharraf heeft grote druk uitgeoefend. We zijn hier juist gaan zitten omdat we ons werk hier in vrijheid konden doen. Dit is volledige censuur”. Verslaggevers Zonder Grenzen, gevestigd in Parijs, reageerde en riep de emir van Dubai op om het besluit te herroepen ‘in naam van de persvrijheid en het vrije ondernemerschap’. De organisatie noemde Musharraf een notoire vijand van de persvrijheid en berichtte dat een andere Pakistaanse zender in Dubai eveneens uit de lucht gehaald is.

Bron: De Standaard 17/11/2007

Financieringsmodel op basis van kansarmoede

13 12 2007

Er is een akkoord tussen de vier onderwijsnetten en Vlaams onderwijsminister Vandenbroucke over de financiering van het basis- en secundair onderwijs. Het nieuwe financieringsmodel vertrekt van een gelijke behandeling tussen alle netten en wacht of een snelle goedkeuring van de Vlaamse regering. Vanaf 2009 trekt de Vlaamse overheid 125 miljoen euro extra uit. Kort samengevat komt het er op neer dat wie thuis geen Nederlands spreekt, een moeder heeft zonder diploma, een schooltoelage krijgt of in een achtergestelde buurt woont, zorgt voor meer subsidies voor zijn school. Om te vermijden dat scholen die al erg veel doelgroepleerlingen hebben er nog meer gaan aantrekken omwille van het geld werd een plafond ingebouwd. Ook werd een tijdelijk fonds in het leven geroepen dat geld voorziet om verliezen binnen het gemeenschapsonderwijs te compenseren. De vakbonden daarentegen zijn niet te spreken over het voorstel. “Ik begrijp niet goed hoe het GO het hiermee eens kan zijn, zegt Hugo Deckers van ACOD. Ze moeten het verlies aan middelen zogezegd compenseren door meer doelgroepleerlingen aan te trekken. Hoe gaan scholen in West-Vlaanderen of de Noorderkempen dat doen? Allochtone leerlingen uit Gent of Antwerpen op de bus zetten en tot aan de school brengen? Wil Vlaanderen eigenlijk nog wel overal onderwijs vanuit de eigen gemeenschap aanbieden? Als dat niet zo is, moeten ze het weleens duidelijk zeggen”. Het Gemeenschapsonderwijs zelf voorziet geen grote problemen. In tegenstelling tot de andere netten krijgen zij dan ook al het geld in één grote pot, om het dan te verdelen onder de scholengroepen. Gedelegeerd bestuurder Urbain Lavigne maakte al duidelijk “rekening te houden met de principes van het model maar het niet tot op de laatste euro te volgen”.

Bron: De Morgen 27/11/2007

Verzuiling in het onderwijs zet zich onverminderd door

13 12 2007

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Katholieke onderwijs, vindt het niet meer als normaal dat er binnen het katholieke onderwijsnet geen promotie gemaakt wordt voor vrijzinnige universiteiten en hogescholen. “Wij gaan toch geen promotie maken voor een universiteit waarvan de inspiratie haaks staat op de onze?”. Van Hecke doet deze uitspraken naar aanleiding van de publicatie ‘Samen opvoeden in de katholieke school’ door het Vaticaan. “In de tekst geeft Rome richtlijnen aan de 205.000 katholieke scholen ter wereld. Het vraagt onder meer dat de katholieke scholen ‘actief samenwerken met de andere onderwijsinstellingen, in de eerste plaats met de katholieke centra voor hogere studies’. Het fragment roept herinneringen op aan verzuilde tijden, toen de leraars hun leerlingen verketterden als die naar de ‘heidense’ universiteiten in Gent of Brussel gingen”.

 Een reactie vanuit de vrijzinnige wereld kon niet uitblijven. J. Dankckaert, S. Gutwirth, J.P. Van Bendegem, J. Christiaens, E. Corijn en J. Steyaert (allen medewerkers aan de VUB) )kropen in hun pen om een aantal belangrijke zaken aan te kaarten. Van Hecke legt de klemtoon op het delen van dezelfde ‘waarden’. De vraag is echter in hoeverre ‘waarden’ verenigbaar zijn met de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. “De scheiding van wetenschappelijk onderzoek, het voeren van politiek en het belijden van geloof – die elk beantwoorden aan andere criteria – is door de eeuwen heen geëvolueerd tot een van de belangrijkste garanties van de rijkdom van de westerse civilisatie. De verklaringen van Mieke Van Hecke en vooral de nieuwe richtlijnen van het Vaticaan zijn dan ook zorgwekkend in de mate dat zij die fragiele evenwichten ongegeneerd van tafel vegen. De katholieke waarden lijken opnieuw te prevaleren op de kwaliteit van het onderwijs en de wetenschappelijke kennis, in de mate zelfs dat het kennisnemen van de programma’s van niet-katholieke onderwijsinstellingen aan de leerlingen van het katholiek secundair onderwijs wordt ontzegd”. Sinds de vorming van de universitaire associaties op basis van levensbeschouwing heeft de verzuiling effectief weer haar intrede gedaan in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Een open, katholieke zuil is geen probleem. “Maar een zuil die bewust zijn leerlingen informatie onthoudt over wat elders aangeboden wordt, ongeacht of het goed of minder goed is, ongeacht of het dichtbij of veraf is, ongeacht de kwaliteit van het geboden onderwijs en onderzoek, vertoont juist geen enkele openheid. En dat is des te erger omdat het katholiek onderwijs leeft van subsidies die haar worden verleend door de seculiere staat die juist gedragen wordt door principes van openheid, transparantie en pluralistische seculariteit”. De medewerkers kiezen dan ook voor een heel andere houding. “Gaat het om wetenschappelijke controverses dan moeten wetenschappers en peers elkaar overtuigen overeenkomstig de gebruiken en geplogenheden van hun disciplines, voorbij de zuilen, voorbij de grenzen. Gaat het om debatten over waarden, dan bestaan daar andere kanalen voor zoals de politiek en de media. Gaat het om informatie aan jonge mensen, dan moeten wij proberen die een zo breed en eerlijk mogelijk palet aan mogelijkheden voor te leggen. Zo hoort het in een democratische en open samenleving”.

Bron: De Standaard 6/12/2007

Marc Cosyns pleit voor e-mensiperende zorg

13 12 2007

In een opinie-artikel in De Standaard van vrijdag 2 november 2007 pleit huisarts Marc Cosyns voor wat hij een “e-mensiperende zorg- en welzijnsethiek” noemt. Hieronder kan je de integrale bijdrage lezen.

 E-mensiperende zorg

De medische zorg (en de overheid) moet mee evolueren met de vergrijzing, schrijft Marc Cosyns . Steeds meer patiënten op oudere leeftijd wensen alle medische handelingen te stoppen als ze terminaal ziek zijn, en kiezen voor thuiszorg.

Men maakt zich zorgen in deze herfsttijd, zorgen over de gezondheid, de functioneringsmogelijkheden, de welvaart en het welzijn van iedere Belg. Swiss-life Belgium, een tak van de pensioenverzekeringsholding uit het federale Zwitserland, zegt dat de Belg vooral bang is om afhankelijk te worden ‘in de zorgfase voor later’ (DS 29 oktober). Een onderzoeksgroep van de VUB toont aan dat twee op de drie stervenden in de laatste levensweken nog onnodig heen en weer gezeuld worden (DS 27 oktober). Vlaamse jongeren lijden dan weer aan de wereld (DS 30 oktober) en Caritas worstelt met de zorgethiek (DS 21 oktober). Bij prenatale diagnose, behandeling van personen met een (psychische) handicap en de levenseindeproblematiek wil Caritas de eigen ethische codes opnieuw bekijken (DS 23 oktober). En dan is er natuurlijk de vergrijzing, wie zal dat betalen (DS 23 oktober)? En de patiënten met dementie, wie zal voor hen zorgen (DS 22 oktober)? Lees de rest van dit artikel »