Belgen begrijpen financiële informatie niet

6 11 2007

Uit een enquête van het onderzoeksbureau InSites blijkt dat maar liefst drie op de vier Belgen financiële informatie over spaar- en beleggingsproducten niet begrijpen. Het gevolg is dat spaarders zich minder grondig en minder uitgebreid informeren en uiteindelijk voor het eenvoudigste product kiezen. “Tekenend is dat bijna de helft van de Belgen geen andere investeringsmogelijkheid overweegt dan de spaarrekening”. Informatie is er nochtans voldoende beschikbaar. Spaarders kijken echter weinig rond en vergelijken nauwelijks. De grote boosdoener is de complexiteit van de financiële informatie. Hugo Lasat, voorzitter van de vereniging van vermogensbeheerders Beama, onderkent het probleem en wil mee bekijken of het aanbieden van financiële basiskennis opgenomen kan worden in de vorming van jongeren of in het volwassenenonderwijs. Dit probleem heeft alles te maken met Vrij Onderzoek. Hoe kan je immers vrij beslissingen nemen als je er niet in slaagt alle informatie te begrijpen?

Lobbyisten kelderen Armeense genocidewet

6 11 2007

In de VS slinkt de steun voor een resolutie die de moord op 1,5 miljoen Armeniërs als genocide bestempelt. Een parlementscommissie had voor de wet gestemd, maar onder druk van het Witte huis en Turkije haken steeds meer parlementsleden af en is een stemming in het parlement wel erg onzeker. “Turkije is strategisch belangrijk voor de Verenigde Staten, die via dat land de Amerikaanse soldaten in Irak bevoorraden. Bush, die vreesde nog meer in de problemen te komen met de oorlog in Irak, had druk uitgeoefend op Republikeinen met het dringende verzoek de Amerikaanse belangen in Irak te waarborgen”. De grote kentering kwam er nadat Turkije de lobbymachine aan het werk had gezet, zijnde Robert L. Livingston gekend om zijn overredingskracht en zijn keiharde dollars en Richard Gephart. Enkele parlementsleden verklaarden hun ommezwaai als volgt: “We kunnen gewoon niet toelaten dat verdriet uit het verleden, hoe realistisch ook, in de weg komt van onze pogingen om verdere gruwel in de toekomst te vermijden (…) Ik denk wel dat er een genocide was in Turkije in 1915, maar ik ben diep bezorgd over de timing”.

Lasterpraktijken tegen Al Gore

6 11 2007

Toen bekend raakte dat Al Gore genomineerd was voor de Nobelprijs voor de vrede volgden er – net zoals bij de presidentsverkiezingen in 2000 – al snel lasterverhalen. Een Britse rechter, Michael Burton, was tot de conclusie gekomen dat er negen ‘fouten’ in Gores film An Inconvenient Truth zaten waarvoor schoolkinderen gewaarschuwd moesten worden als de film aan hen vertoond werd. Toch is er maar één die zich vergist en dat is rechter Burton, een eenvoudig telefoontje, het nakijken van de eindtermen aardrijkskunde, … hadden dit euvel kunnen voorkomen. “Toch vonden vele nieuwskanalen het gepast om als antwoord op de Britse uitspraak met Martin Durkin uit te pakken. Durkin ‘regisseerde’ The Great Global Warming Swindle, een film over de opwarming van ons klimaat die door de instanties die de media controleren als misleidend en compleet intellectueel oneerlijk bevonden werd. Dit is een man wiens film vol zat met elementaire blunders, zoals de claim dat vulkanen meer CO2 produceren dan alle menselijke activiteit samen. Dit is een man die door wetenschappers, die misleid werden om in zijn film te figureren, beschuldigd is van ‘pure propaganda’, het verstrekken van ‘opzettelijk verkeerde informatie’ en het plegen van iets dat ‘op het randje van fraude’ balanceert.” In dit geval dekt het woord lasterpraktijken de volle lading nog niet. “De laatse keer de Gore belasterd werd, heette het resultaat president George Bush. Maar als Gores wereldwijde campagne tenietgedaan wordt door laster zullen de gevolgen nog erger zijn”.

Tertio en suggestieve enquêtes

6 11 2007

De media waren zeer gretig om het nieuws over te nemen. Tertio en Dimanche Express hebben de 150 federale Kamerleden gevraagd naar hun geloofsovertuiging. Met een non-respons van 57% op 150 Kamerleden zijn gevolgtrekkingen over deze enquête totaal waardeloos, maar geen journalist, ook niet van kwaliteitskranten, die zich daaraan stoort. We willen u echter volgende schokkende vaststelling niet onthouden: de meest overtuigde katholieke kamerleden zitten nog altijd bij CD&V en CdH. Jawel!

Steven Vanackere en Zonnekind

6 11 2007

Om kinderen bewust te maken van de relatie tussen verschillende generaties wist Vlaams minister van Welzijn en Gezin Steven Vanackere niet beter dan een themanummer van Zonnekind gratis te verspreiden onder alle kinderen uit de eerste twee leerjaren van de Vlaamse basisscholen. Een budget van maar liefst 29 000 euro werd opzij gezet. Hoewel er op zich niets mis is met de intentie om de leefwereld van ouderen en jongeren dichter bij elkaar te brengen, is het voor vrijzinnigen onbegrijpelijk waarom dit via het uitgesproken christelijke medium Zonnekind moet. “Als je Zonnekind bekijkt, krijgt die ‘communicatie met christelijke inspiratie’ concreet gestalte in een speciaal daartoe voorziene rubriek over godsdienst in het algemeen en christelijk geloof in het bijzonder, stelt Sonja Eggerickx, voorzitter van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen. Het is voor ons dan ook moeilijk te geloven dat dit een onschuldig initiatief is van de minister. De gratis verspreiding van Zonnekind komt neer op het aanbevelen van een tijdschrift van christelijke signatuur. Dat de CD&V-minister reclame maakt voor een christelijk geïnspireerd blad en het overgiet met een altruïstisch sausje maakt de zaak alleen maar erger”. Een minister zou zich levensbeschouwelijk toch neutraal moeten opstellen zou je denken in plaats van “overheidsgeld te gebruiken om kinderen van alle strekkingen te winnen voor een tijdschrift van één bepaalde strekking”. Minister Vanackere zelf begrijpt niets van alle kritiek…

Naar een humanistisch filosofisch onderwijs?

6 11 2007

In een column op www.liberales.be houdt diplomaat Karl Dhaene een pleidooi voor het verplicht invoeren van wat hij noemt: exclusief humanistisch onderwijs. Een open samenleving moet een filosfie-gebaseerde opvoeding ondersteunen en religieus onderwijs overlaten aan het privé-initiatief.


Dhaene trekt fel van leer tegen de ‘Traditionsblindkeit’ van de ‘meerderheid der gematigde katholieke gelovigen die onbewust humanistisch leeft’, maar ‘denkt enkel in het vrije onderwijsnet een passende opvoeding te vinden voor haar kinderen’. Deze meerderheid waardeert het dat net katholieke scholen hun kinderen morele waarden bijbrengen zoals wederzijds respect, verdraagzaamheid, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid en gelijkheid. Maar, stelt Dhaene, ‘deze mensgerichte waarden zijn nu echter net niet de resultante van het abrahamitisch-christelijke god-gerichte gedachtegoed maar wel van een voortdurende seculiere ontvoogdingsstrijd, meest recent ingezet door radicale Verlichtingsfilosofen zoals Spinoza en andere. Deze seculiere moraal heeft zich, voornamelijk in het Westen, kunnen doorzetten ondanks en niet dankzij het christendom.’

Niets tegen (en alles vóór) een humanistisch onderwijs natuurlijk, maar deze argumentatie is wel heel kort door bocht. Ook katholieke scholen dragen volgens Dhaene humanistische waarden uit (want de ‘onbewuste humanisten’ sturen net daarom hun kinderen naar het vrije net). Wat is dan het probleem? Dhaene zou blij moeten zijn met deze evolutie. Humanistische waarden, daar gaat het toch om! Het eenzijdig ‘verketteren’ van de andere, was dat geen barbaarse praktijk die we sedert de Verlichting definitief dachten te hebben begraven? En trouwens: ook Spinoza was (net zoals Voltaire overigens) een humanist-met-een-godsbeeld, zij het dan radicaal anti-monotheïstisch (zijn Deus sive Natura).

Neen, met pleidooien als die van Dhaene lijkt de invoering van bijvoorbeeld een vak ‘algemene culturele en levensbeschouwelijke vorming’ nog verder uit zicht.

Gevangenisstraf moet korter maar zinvoller

6 11 2007

Detenties worden het best korter maar zinvoller. Dat schrijven Paul Pataer (bestuurder Liga voor Mensenrechten) en anderen in een opiniestuk in De Morgen. Kortere straffen maken het mogelijk om de detentie zinniger te maken, omdat op die manier middelen worden vrijgemaakt die in de kwaliteit kunnen worden gestopt van een detentie die op reclassering is gericht.

Een degelijk en humaan detentieplan zou inderdaad op reclassering gericht moeten zijn, maar het strenge criminaliteitsdiscours lijkt nu ook met oranje-blauwe-coalitie-in-de-maak voorlopig het pleit te hebben gewonnen. Nochtans tonen de cijfers aan dat er een veel hogere stijging is van het aantal gedetineerden dan van strafrechtelijke veroordelingen. Er wordt dus vooral strenger gestraft dan vroeger.