Vrijzinnigen organiseren fakkeltocht voor uitbreiding euthanasiewet

27 10 2006

Op 1 november 2006 om 19u organiseert de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) in Gent een fakkeltocht voor de uitbreiding van de euthanasiewetgeving. De euthanasiewet van 28/05/2002 is een goede wet, maar blijft onvolledig.
Deze fakkeltocht wordt georganiseerd met medewerking van het Vermeylenfonds, de Humanistische Jongeren en het Geuzenhuis. Het Willemsfonds en Recht op Waardig Sterven onderschrijven de tekst (zie bijlage). Prof. Dr. Wim Distelmans is peter van de actie. Wij stellen 5 concrete wijzigingen voor:

1° Uitbreiding van de wet naar minderjarigen. Door hun ondraaglijk lijden kunnen kinderen en minderjarigen een grote mate van maturiteit ontwikkelen, waardoor zij zelf in staat zijn te oordelen over hun situatie. Euthanasie bij minderjarigen is een noodzakelijke aanvulling van de bestaande wet.

2° Uitbreiding van de wet naar dementerenden en patiënten met een blijvende hersenaandoening. Via de wilsverklaring kan iemand nu aangeven later euthanasie te willen maar de wet stipuleert dat de patiënt dan “niet meer bij bewustzijn” mag zijn. Er bestaat dus nog geen mogelijkheid tot euthanasie voor patiënten die wel wilsonbekwaam geworden zijn maar niet comateus.

3° Een onbeperkte, blijvend geldende wilsverklaring. Momenteel moet elke wilsverklaring om de vijf jaar worden vernieuwd. Dit betekent dat als iemand net buiten die termijn van vijf jaar buiten bewustzijn valt, hij/zij de facto geen geldige wilsverklaring heeft.

4° Hulp bij zelfdoding moet bij wet geregeld worden, om tegemoet te komen aan patiënten die hun arts niet willen belasten met een levensbeëindigende handeling. Zelfdoding is niet strafbaar en ook niet de hulp die daarbij geboden wordt. Toch bestaat de mogelijkheid dat een arts die deze hulp biedt, zou worden vervolgd wegens ‘schuldig verzuim’.

5° Doorverwijsplicht voor de arts. Geen enkele arts is verplicht om in te gaan op een verzoek om euthanasie. Toch bepaalt de wet dat hij dat duidelijk en tijdig aan de patiënt moet meedelen. Om de continuïteit van het verzoek te waarborgen, pleiten we voor een doorverwijsplicht voor artsen die euthanasie weigeren.

HVV is al decennialang een grote pleitbezorger in Vlaanderen van het recht op euthanasie en het recht op zelfbeschikking. Momenteel beheren wij een 750tal wilsverklaringen.

Ook geld nodig voor zachte geneeskunde

6 10 2006

Terwijl de VLD vreugdekreten slaakt over het goeddraaiende medisch toerisme naar ons land, en ook toegeeft dat enkele correcties nodig zijn waaraan in een werkgroep wordt gesleuteld, maakt De Morgen de opmerking dat er misschien iets niet helemaal klopt met de perceptie terzake.

De onbestaande wachtlijsten en expertise van artsen mogen dan wel zorgen voor grote aantrekking op zieke medeburgers uit andere landen, intussen heeft de overheid toch maar weinig geld veil voor de zachte geneeskunde, waarin de winstreturn natuurlijk veel kleiner is, maar waarin evengoed veel mensen het recht op goede zorgen verdienen.

De palliatieve zorgen hebben het al mogen horen, maar hoe kan een overheid zich onschuldig in de handen wrijven en werken aan “patiëntenmobiliteit” terwijl ze eigenlijk maar weinig geld investeert in de bejaardenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, thuisverzorging en jeugdpsychiatrie?

België scoort inderdààd slecht wat bredere zorgverlening betreft.  Meer aandacht en geld (ook betere loonsvoorwaarden) voor deze kant van de sector zou de regering dan ook sieren.

Vlamingen hebben te veel stress

6 10 2006

Volgens het onderzoeksbureau Different, bij monde van onderzoeker Luc Swinnen, gaat het niet goed met de Vlaming. Over een periode van vijf jaar is de stresswaarde van de Vlaming – gemeten bij ongeveer 60.000 mensen via bloeddruk, ademhaling en een aantal gerichte vragen – gemiddeld gestegen van de normale vijftien naar maar liefst negentien.

Swinnen duidt het onzekere economische klimaat aan als de grootste boosdoener, omdat mensen hun werkzekerheid verliezen en in financiële onzekerheid leven.

De opgehoopte stress zet zich veelal om in angst of agressie, die vaak tegenover het gezin wordt geuit. Situationele stress zorgt ervoor dat mensen niet meer met moeilijkheden of hindernissen kunnen omgaan.

Stress verminderen is dus een van de sleutels om de merkbare toename van geweld in het gezin terug te dringen.

HVV meent dat stress te gevolge van de 24-uurseconomie ook aan de basis ligt van veel andere negatieve fenomenen, zoals depressies zelfmoorden, proteststemgedrag, etc. Het zijn allemaal uitingen van een overspannen samenleving.

Universiteit Antwerpen opent stille ruimte

6 10 2006

Dit academiejaar opent de Universiteit Antwerpen een ‘stille ruimte’.  Ze is bedoeld als contemplatie- of gebedsruimte voor studenten van alle godsdiensten. Met de ruimte wil de UA ook de drempel voor de allochtone jongeren verlagen. Ze hebben geen moskee, maar nu toch een gebedsruimte waar ook zij hun godsdienst kunnen beleven, wat hen moet aansporen om hoger onderwijs te volgen.

De stille ruimte is een volgende stap van de UA om haar pluralisme – een beetje haar handelsmerk-  verder in de praktijk te brengen.  Het verplichte vak levensbeschouwing voor alle studenten in het derde jaar, werd omwille van dezelfde motieven, gelanceerd.

De stille ruimte is een ontwerp van Claire Bataille en Paul Ibens: sobere kleuren en geen verwijzingen naar enige religie. Er staat een tafel waaraan kan worden gestudeerd en ,,contact gelegd” en er zijn aparte meditatiebanken.

Meer info op www.associatie-antwerpen.be

BBC onthult geheim pedofilierapport

6 10 2006

De Britse openbare omroep BBC heeft zondag in het duidingsprogramma Panorama een geheim document van het Vaticaan boven gehaald. Het gaat om een systematische opdracht aan kerkelijken om gevallen van kindermisbruik door geestelijken in de doofpot te steken. Kardinaal Joseph Ratzinger, toen nog hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, vaardigde deze ,,pedofilierichtlijn” uit en zorgde ervoor dat ze gevolgd werd.

Het document handelt over “misdaad van sollicitatie” en geeft duidelijke instructies die ,vertrouwelijk’ zijn en die door de bisschoppen in de koffer van hun kerk moesten worden bewaard. Zowel priester, slachtoffer als eventuele getuigen moesten volgens het document, het absolute stilzwijgen bewaren, op straffe van excommunicatie.

Vader Tom Doyle, deskundige inzake canoniek recht, zegt in de uitzending dat het de bedoeling was om slachtoffers alle recht op spreken te ontnemen. Britse vertegenwoor-digers van de katholieke kerk zeggen dat het om leugens gaat. Volgens hen gaat het document niet over kindermisbruik, maar over het oneigenlijk gebruik van het biechtgeheim.

HVV vindt het in elk geval zeer triestig als geestelijken het biechtgeheim laten primeren op het helpen van mensen in nood.

HVV: Praat met extreem-rechtskiezer

6 10 2006

Iedereen komt het wel eens tegen. In een gesprek aan tafel, onder vrienden, bij familie of op café, verschuift het gespreksonderwerp naar de verkiezingen. Al snel draait het om de “zoveelste groei” van extreem-rechts, en hoe “onvermijdelijk” dat wel niet is. Wat zeg je dan? Zeg je überhaupt iets?

Je mond opentrekken over een toch wel delicaat onderwerp als de verkiezin-gen, is niet altijd even gemakkelijk. ‘Kwestie van overleven’ wil daarbij helpen. “Drie op de vier Vlamingen, vijf op de zes Belgen en twee op de drie Antwerpenaren stemden bij de regionale verkiezingen van 2004 niet voor een extreem-rechtse partij. Dat wordt wel eens vergeten, en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) wil die overgrote meerderheid een hart onder de riem steken”, vertelt woordvoerder Björn Siffer.

‘Kwestie van overleven. Geen stem voor extreem-rechts’ wil ondersteunen en informeren. Als symbool koos HVV voor de rode driehoek. In nazi-concentratiekampen moesten politieke tegenstanders en leden van het verzet een rode driehoek dragen op hun plunje dragen. Tegenwoordig is die rode driehoek het symbool van politieke vrijheid, een vrijheid die met extreem-rechts in het gedrang komt.

“Dit weekend nog kreeg de woordvoerder van Blokwatch 17 kogels in de bus, omdat de vereniging de politie had geholpen bij het ontmantelen van het Bloed, Bodem Eer en Trouw-netwerk. Als dat geen bedreiging is van de vrije meningsuiting…”, stelt Siffer.

“We moeten bovendien niet zo ver terugkijken in onze geschiedenis om te merken wat zo’n regime kan aanvangen”, legt Siffer uit. “Zie Polen. Sinds de huidige regering van de Liga van Poolse Gezinnen aan de macht is, verdween het ministerie voor Gelijkheid van Kansen. Dat is nochtans een verplichting voor elke lidstaat van de Europese Unie. Het land wil ook de doodstraf opnieuw invoeren.”

Op 30 augustus verklaarde de Poolse premier Jaroslaw Kaczynski nochtans ongegeneerd dat zijn land “niet xenofoob, niet antisemitisch en niet homofoob” is. Hij noemde het extreem-rechts imago een “mythe”. Hij nodigde de aanwezige journalisten uit om het zelf te komen bekijken.

Een campagne is dus nog steeds nodig. Bestaat er dan geen kans op themamoeheid? “Dat risico bestaat wel”, geeft Siffer toe. “Maar dat mag geen excuus zijn om niets te doen. HVV legt met ‘Kwestie van overleven’ de nadruk op de positieve keuze van de grote meerderheid. HVV betrekt mensen, in plaats van ze uit te sluiten.”

Wie de rode driehoek draagt, uit zich als aanspreekpunt. “We gaan niet uit van de confrontatie. We willen meer dialoog. Praat met de mogelijke extreem-rechtse kiezer. Vraag naar zijn of haar redenen, en leg uit waarom jij denkt dat stemmen voor extreem-rechts niet zal helpen.”

Waaruit bestaat de campagne? De rode driehoek hangt vast aan een informatiefolder met argumenten en motivatie. Op www.rodedriehoek.be kan je die ook lezen, en online het gouden boek ondertekenen. Zo toon je je steun voor de campagne. Zowel organisaties als personen kunnen dat doen. Bovendien is er de clip, die geregisseerd werd door Jaco Van Dormael, die eerder ‘Le huitième jour’ maakte.

HVV zoekt ook mensen en organisaties die de rode driehoek zelf willen verspreiden. Wie geïnteresseerd is of vragen heeft, kan bellen naar 03 233 70 32 of mailen naar rodedriehoek@h-vv.be. De rode driehoek en de flyer kosten 1 euro. Een affiche is gratis te bestellen. Hiermee wordt de campagne gefinancierd.

Film van Jaco Van Dormael en HVV/CAL: geen extreem-rechts

6 10 2006

Een jongeman vertelt hoe hij eerst zijn job en daarna zijn lief kwijtraakte. En hoe hij bijna op extreem rechts had gestemd, als reactie. Dit beeld uit een filmpje gemaakt door Jaco Van Dormael in samenwerking met het Centre d’Action Laïque en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, maakt deel uit van een sensibiliseringscampagne ‘Kwestie van Overleven. Geen stem voor extreem-rechts’.

Daarin wordt gepoogd de nadruk te leggen op de positieve keuze van de grote meerderheid:  drie op de vier Vlamingen, vijf op de zes Belgen en twee op de drie Antwerpenaren stemden in 2004 niet op een extreem rechtse partij.

Van Dormael is blij met het resultaat en zet dat het verrottingsproces van binnenuit vanwege extreem-rechts, moet gecounterd worden.  Het is zeker niet alleen een Vlaams probleem, ook al lijkt het voorlopig wel zo.

Het tweetalige spotje, geproduceerd in samenwerking met Reclamebureau AIR, wordt inmiddels in enkele honderden bioscopen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië getoond en zelfs op enkele Franstalige tv-zenders. VT4 en VIJFtv brengen tot zaterdagavond 7 oktober de spot in hun reclameblokken.

Als campagnesymbool werd gekozen voor een rode driehoek, zoals politieke tegenstanders en verzetsleden die op hun kleren moesten dragen in de nazi-concentratiekampen. Tegenwoordig staat die driehoek symbool voor politieke vrijheid en strijd tegen het fascisme.

Partijen die oproepen tot haat, doen alsof ze het spel van de democratie spelen om er dan komaf mee te maken, zegt Van Dormael nog.

Bron: De Morgen