Schoolpremie komt er in september

31 07 2006

Ouders met een kind in de middelbare school krijgen vanaf september bovenop hun kindergeld een extra premie van 70 euro per jaar. Voor kinderen tussen zes en twaalf jaar wordt er tot en met volgend jaar een bijkomende premie van 50 euro voorzien. De federale regering komt dat overeen tijdens haar begrotingscontrole. De schoolpremie kost de staatskas 87,6 miljoen euro.

Bron: ‘Schoolpremie’ door Bart Vandormael in Knack – ‘België (de week) van 26/7/06

Na het kerkasiel is er nu het schoolasiel

31 07 2006

Nu het kerkasiel uitdooft, zetten de katholieke scholen hun deuren open voor mensen zonder papieren. Mieke Van Hecke, directeur-generaal van de katholieke koepel, steunt de actie voluit. Het gemeenschapsonderwijs geeft zijn scholen geen vrijgeleide, al ziet onderwijsminister Vandenbroucke er geen graten in.

“Elke school die asiel geeft, heeft mijn steun en sympathie. Het is trouwens niet de eerste keer dat een school actie voert”, benadrukt Mieke Van Hecke. Ze doet een oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) om gezinnen die hier al ‘onredelijk lang’ verblijven, legaal of illegaal, papieren te bezorgen. “De kinderen lopen hier al lang school, de ouders zijn ingeburgerd. Voor die specifieke gevallen pleit ik voor regularisatie”, gaat ze verder.

Het schoolasiel bewijst voor haar nog maar eens dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor een humaner asielbeleid. “Moet het asielbeleid werkelijk zo streng zijn? Ik hoop dat de nieuwe asielwet al die schrijnende toestanden onmogelijk maakt in de toekomst. En ik hoop dat de bevoegde minister de huidige uitzichtloze situaties oplost”, zegt ze.

UDEP, de organisatie die het kerkasiel organiseerde, contacteert momenteel directies en oudercomités om in september in de scholen terecht te kunnen. Van Hecke vindt daar absoluut geen graten in. In contrast met Dewael, die UDEP als een malafide organisatie beschouwt, is Van Hecke onder de indruk van UDEP’s “enorme engagement”.

Dewael reageert bijzonder gepikeerd op het schoolasiel. “In een democratie zijn het de parlementsleden die beslissen wat tot de maatschappelijke draagkracht behoort. Nu het parlement de beslissing heeft genomen hoopt de minister dat iedereen, en zeker belangrijke instellingen die de opvoeding van kinderen tot taak hebben, zich daaraan zullen houden”, stelt de binnenlandminister in een mededeling. Hij vraagt nadrukkelijk respect voor de pas gestemde asielwet.

Onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) laat een totaal ander geluid horen. Hij noemt het “aanvaardbaar en normaal” dat mensen acties voeren tegen beslissingen van een overheid of wetgeving. “De wetten die het parlement stemt, moeten wel uitgevoerd kunnen worden”, vult hij aan. De directie mag zich dus niet verzetten als een gezin wordt uitgewezen.

Het gemeenschapsonderwijs keurt het schoolasiel af. Gedelegeerd bestuurder Urbain Lavigne: “Een school heeft niet de taak om asielzoekers op te vangen. Als deel van de overheid kunnen we niet ingaan tegen wat de minister oplegt. Het schoolasiel is te verregaand. Het is goedkoop om deze actie voor te stellen als een middel om de asielproblematiek op te lossen.” Hij schaart zich achter het beleid van Dewael. “Het is moeilijk om ingeburgerde gezinnen terug te sturen, maar in tegenstelling tot Mieke Van Hecke heb ik nogal wat vertrouwen in het beoordelingsvermogen van de overheid.”

Bron: ‘Minister Vandenbroucke heeft geen probleem met schoolasiel’ door Tine Peeters in De Morgen van 25/7/06

Vandenbroucke strijdt tegen cyberpesten

31 07 2006

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) voert de strijd tegen het cyberpesten op. Een nieuwe informatiegids moet scholen en leraars wijzen op de mogelijkheden die gsm, e-mail en internet eigentijdse pestkoppen bieden en hen leren er gepast op te reageren.

“Cyberpesten is geen randfenomeen meer maar een kwalijke bijwerking van de intensieve verspreiding en dito gebruik van allerlei moderne technologieën”, zegt Vandenbroucke in een antwoord op een parlementaire vraag van Anne Marie Hoebeke (VLD). “Ook ik was verrast door de cijfers waaruit blijkt dat veel jongeren slachtoffer en dader zijn van deze nieuwe vorm van pesten.”

Vandenbroucke is vastbesloten om leraars en scholen te sensibiliseren voor de problematiek. Begin volgend jaar verspreidt het departement Onderwijs een geactualiseerde versie van de Gids voor veilig ICT-gebruik op school. “Het hoofdstuk over cyberpesten zal gevoelig worden aangepast”, zegt de minister.

Anonieme e-mails met scheldtirades, kleinerende sms’jes, inbreken in andermans mailbox en het paswoord veranderen, bewust virussen doorsturen, zelfs complete internetsites waarop klasgenootjes of leerkrachten te kakken worden gezet… Het zijn moderne vormen van pestgedrag waaraan voorlopig niet altijd evenveel aandacht wordt geschonken.

Uit een recente studie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (vIWTA) blijkt nochtans dat ongeveer de helft van de Vlaamse jongeren uit het zesde leerjaar en het eerste middelbaar zich al schuldig heeft gemaakt aan cyberpesten en dat zowat zes op de tien leerlingen er het slachtoffer van werden. Volgens de onderzoekers is degelijke informatie onontbeerlijk om het fenomeen een halt toe te roepen. Niet alleen zijn leraars en ouders dikwijls minder vertrouwd met de nieuwe technologieën dan hun leerlingen en kinderen, ook zijn de pesters zich vaak niet bewust van de schadelijke impact van wat ze zelf als onschuldige plagerijen beschouwen.

Volgens de studie is het vooral belangrijk om kinderen ‘cyberetiquette’ bij te brengen en hen op een correcte manier te leren omgaan met de nieuwe communicatiemiddelen. Vandenbroucke wil die vaardigheden en attitudes opnemen in de vakoverschrijdende ICT-eindtermen, waarover momenteel nagedacht wordt.

Een specifiek meldpunt voor cyberpesten, een andere aanbeveling in de studie, komt er voorlopig niet. Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) wijst op de bestaande Kinder- en Jongerentelefoon, waar ook slachtoffers van cyberpesten terechtkunnen.

Bron: ‘Vandenbroucke in actie tegen cyberpesten’ door Gorik Van Holen in De Morgen van 25/7/06

Vermassen en de mens

31 07 2006

In een interview in Knack laat de bekende strafpleiter Jef Vermassen even zijn licht schijnen over de invloed van de media: “De media serveren een vertekend beeld van de mens. We zien die goedheid niet, we zien alleen het negatieve: de mens als concurrent, de mens als misdadiger, de medemens als tégenmens.

En zo krijgen we de boodschap dat we voor onszelf moeten leven. Een boodschap die haaks staat op onze essentie.” De media zijn met andere woorden gericht op sensatie, bloed, geweld,… Het is een tendens waartegen HVV zich al langer verzet, onder andere met de tentoonstelling Een haar in de ether? en met het oprichten van mediawatchgroepen. Ook in de toekomst zullen we de media kritisch blijven volgen.

Knack onder druk

31 07 2006

Tony Mary is even uit de bocht gegaan. Hij was er van op de hoogte dat het weekblad Knack aan het werken was aan een reportage over de onkostennota’s van Mary en aan consultants betaalde bedragen. Hij wou het artikel op voorhand inkijken om te zien of er geen ‘onjuiste’ informatie zou verspreid worden.

Fraai staaltje van intimidatie lijkt dit, waarbij journalisten worden verhinderd hun werk te doen. Het geeft ook te denken dat de gedelegeerd bestuurder van de belangrijkste nieuwszender (radio en TV) zich bezondigdt aan openlijke censuur. Hopelijk past hij niet dezelfde praktijken toe bij de nieuwsredacties van de VRT. Volgens de voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, VRT-journalist Marc Van de Looverbosch, is dit alvast niet het geval: “Het kot zou te klein zijn”…

Objectief belang?

31 07 2006

Freddy Van Gaever, parlemenslid voor het VB, wil een nieuwe krant uitbrengen. Volgens hem is de media in Vlaanderen totaal niet objectief. Meer wil hij voorlopig over het project niet kwijt. In Vlaams-nationalistische kringen is al langer te horen dat er te weinig aandacht is voor het VB en de ‘Vlaamse zaak’ en dat de pers te links is. Benieuwd om te zien hoe het VB objectiviteit zal definiëren…

Hoger onderwijs anders gefinancierd

26 07 2006

De financiering van de Vlaamse universiteiten en hogescholen wordt vanaf 2008 op een nieuwe leest geschoeid. De Vlaamse regering heeft onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) haar fiat gegeven voor zijn hervormingsplannen.

Het nieuwe model vertoont enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke conceptnota van oktober vorig jaar. Met de financiering van het hoger onderwijs is 1,2 miljard euro gemoeid. Investeringen in kwaliteitsvol onderwijs en een sterke doelmatigheid staan centraal.

Er wordt voorzien in een uniform systeem voor de financiering van professionele bachelors en opleidingen aan universiteit en hogeschool. Voor elke groep is een deelbudget uitgetrokken dat uit een vaste sokkel en een variabel gedeelte bestaat. De universitaire opleidingen krijgen er een onderzoeksluik bij dat eveneens uit een vast en een variabel deel bestaat.

Voor de vaste sokkel van het onderwijsluik is 100 miljoen euro beschikbaar. De middelen worden verdeeld op basis van het aantal studiepunten dat aan de instelling wordt gevolgd. Instellingen met minder dan 90.000 studiepunten krijgen geen sokkel, maar kunnen in een ‘economische unie’ de krachten bundelen met andere instellingen.

Het variabele deel van het onderwijsluik is gebaseerd op het aantal bachelor- en masterstudenten in een instelling. Eerst wilde Vandenbroucke op basis van het aantal behaalde diploma’s financieren. De minister zag echter in dat zo’n systeem voor eerstejaars niet haalbaar was, zodat de financiering voor de eerste zestig studiepunten nu op basis van het aantal inschrijvingen gebeurt.

Beursstudenten en studenten met een handicap wegen zwaarder door. De instellingen krijgen dertig studiepunten extra per behaald diploma. Om hen aan te sporen betere resultaten te boeken met startende studenten, komt er een aanmoedigingsfonds. Daar zal in 2008 3 miljoen euro inzitten. Vanaf 2009 wordt dat 6 miljoen.

De minister legt ook verantwoordelijkheid bij de studenten. Bij de start van hun opleiding krijgen ze een leerkrediet van 140 studiepunten. Bij inschrijving wordt het aantal opgenomen studiepunten van dat krediet afgetrokken. Verworven studiepunten komen er weer bij. Wie er bij herhaling niets van bakt, belandt op nul. Met deze studenten wordt bij de financiering geen rekening gehouden.

De middelen in het nieuwe financieringsmodel zullen tussen 2007 en 2010 met ongeveer 34 miljoen euro toenemen.

Bron: ‘Vlaamse regering keurt nieuwe financiering hoger onderwijs goed’ (Belga) in De Morgen van 15/7/06